Barnevernvakta består av en leder og 20 ansatte, hvorav seks er ansatt på heltid og 14 på deltid. 

– Våre ansatte er barnevernspedagoger, sosionomer og sykepleiere. Vi er døgnbemannet i helger og ferier, og tar oss av akutte henvendelser hver ukedag mellom 15.00 og 08.00 når den lokale barneverntjenesten har stengt, forteller leder for Ringsaker interkommunale barnevernvakt, Vibeke Skottner.

Akuttberedskap

Primæroppgaven til barnevernvakta er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner som oppstår utenfor vanlig kontortid. Den lokale barneverntjenesten i den enkelte kommunen vil fortsatt være den instans som tar imot og følger opp henvendelser i kontortida.

– Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Vi skal være tilgjengelige og trygge voksne for barn og unge som står i situasjoner der de har behov for bistand fra barnevernet, sier Skottner, som opplyser at barnevernvakta allerede har hatt ulike oppdrag på kveld og natt.

– Barnevernvakta kontaktes i mange ulike situasjoner. Det kan handle om konflikter mellom foreldre og barn, krangling og vold mellom foreldre, det kan være rusede foreldre eller barn. Vi samarbeider tett med politiet, som tar kontakt med oss når de skal rykke ut til situasjoner der de er kjent med at det oppholder seg barn. Også privatpersoner kan kontakte barnevernvakta i akutte situasjoner utenfor vanlig kontortid dersom de kjenner til at barn og unge ikke får forsvarlig omsorg, eller blir utsatt for overgrep eller mishandling, understreker Skottner. Er du i tvil om det er akutt nok for barnevernvakta eller om det kan avventes til den lokale barneverntjenestens kontortid, er det bare å kontakte barnevernvakta for en drøfting, så finner vi ut av det.

Koordinering og samarbeid

Alle deltakerkommunene har fått økt sin beredskap for barn og unge med innføringen av den interkommunale barnevernvakta. Noen av kommunene har ikke hatt en formell barnevernvaktordning, mens andre har hatt en ordning som bare har dekket deler av døgnet.
I tillegg til kveldsvaktene har barnevernvakta også noen dagvakter i uka, for å følge opp akuttarbeidet og sikre samarbeidet med de kommunale barneverntjenestene.

–  Alle kommuner i Norge skal ha 24 timers beredskap for å ivareta barn og ungdom som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt, forteller barnevernleder Lisbet Gjønnes i Ringsaker kommune. Barne- og likestillingsdepartementet har slått fast at barnevernets akuttberedskap må utøves i kommunal regi. Fylkesmennene har blitt pålagt å føre tilsyn med at alle kommuner har på plass en barnevernfaglig beredskapsordning innen utgangen av 2018.

– Det å drive døgnkontinuerlig krever mye ressurser og vil være vanskelig å få til hvis hver kommune skulle drifte hver sin beredskapsordning. Når flere kommuner går sammen, får vi en robust ordning, med solid barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig til enhver tid, sier Gjønnes. Også kommunalsjef Sverre Rudjord er godt fornøyd med etableringen av barnevernvakta.

– Jeg er glad for at Ringsaker kommune kan tilby et kompetent og faglig godt tilbud til alle deltakerkommunene gjennom det nye kommunesamarbeidet, sier han.

Følgende kommuner er med i Ringsaker interkommunale barnevernvakt:

 • Elverum
 • Engerdal
 • Gausdal
 • Hamar
 • Lillehammer
 • Løten
 • Nord-Fron
 • Ringebu
 • Ringsaker
 • Stange
 • Stor-Elvdal
 • Sør-Fron
 • Trysil
 • Øyer
 • Åmot