1. Omfang

Dette reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere dersom ikke annet er bestemt. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lover, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen.

2. Ansettelsesmyndighet

Ansettelsesmyndigheten er tillagt:KOMMUNESTYRET for ansettelse av rådmann etter innstilling fra formannskapet. Administrasjonsutvalget skal uttale seg før formannskapet foretar innstilling. RÅDMANNEN selv for RE-leder og ansatte i rådmannens stab. Rådmannen er også ansettelsesmyndighet ved konstituering i lederstillinger i inntil ½ år.

Øvrig ansettelsemyndighet iht. rådmannens videredelegeringsreglement.

3. Arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Av arbeidsavtalen skal det framgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Tidsbegrenset arbeidsavtale skal benyttes ved ansettelse i sesongarbeid, engasjement og vikariater.

4. Legeattest / Politiattest / Autorisasjon

For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse/vandel, skal det før tiltredelse framlegges tilfredsstillende attest. Ved tilsetting i stillinger som krever autorisasjon, må dette også framlegges før tiltredelse.

5. Arbeids- og hviletider

Med mindre annet framgår av tariffavtalene eller annen avtale, er ukentlig arbeidstid 37,5 timer. Det er inngått enkelte lokale særavtaler som omhandler både arbeids- og hviletider. Enkelte enheter har innført fleksibel arbeidstid iht. eget reglement.

 

6. Ferie

Ferien fastsettes i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale. Kommunen fastsetter ferietid etter drøfting med arbeidstakeren eller vedkommendes tillitsvalgte. Ferielisten skal gjøres kjent minst 2 måneder før ferien tar til.

7. Fravær fra arbeidet på grunn av sykdom

  • For Ringsaker kommune som IA - bedrift gjelder følgende:
  • Egenmelding kan benyttes etter at arbeidstakeren har arbeidet hos arbeidsgiver i 2 måneder.

Egenmelding for barns eller barnepassers sykdom, kan først nyttes etter at arbeidsforholdet har vart i 4 uker. For sykefravær til og med 8 kalenderdager, kan det leveres egenmelding. I løpet av 12 måneder kan det benyttes egenmelding for inntil 24 dager. Arbeidstakeren plikter ikke å gi opplysninger om sykdommens art.

Kommunen kan kreve legeattest fra første dag, dersom arbeidstakeren i de siste 12 måneder har hatt flere enn 24 egenmeldingsdager. Det samme gjelder ved gjentatt sykefravær færre enn 24 dager, dersom kommunen har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før arbeidstakeren mister retten til å nytte egenmelding, skal vedkommende gis anledning til å redegjøre for årsaken til at det har vært så mange fravær. Ved lengre fravær enn 8 kalenderdager, skal det leveres legeattest. Alt fravær skal dokumenteres. Egenmelding leveres første arbeidsdag etter sykefravær.

8. Utbetaling av lønn

Lønn utbetales 12. hver måned eller nærmeste foregående virkedag. Den enkelte arbeidstaker skal kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes arbeidstakerens tjenestested snarest mulig.

Trekk i lønn kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller:
A. Lovbestemte trekk.
B. Pensjonsinnskudd og avgift til OU-fond. Pensjonsinnskudd trekkes fra tiltredelsesdato.
C. Fagforeningskontingent dersom foreningen ber om det, jf. Hovedavtalen del B § 9.
D.Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren.
E. Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettlig eller grovt uaktsomt har påført kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling. Lønnstrekk skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.
Før trekk etter bokstav D og E gjennomføres, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte.

9. Annet lønnet arbeid

Kommunal arbeidstaker kan ikke uten tillatelse fra rådmannen ha annet lønnet arbeid som vil være av slik omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Det samme gjelder arbeid som kan medføre inhabilitet etter forvaltningsloven kap. 2.

10. Alminnelig orden

Enhver må møte punktlig fram til den fastsatte arbeidstid og må ikke i arbeidstiden forlate sitt arbeid uten tillatelse.

Arbeidstakere som er forhindret fra å møte fram til arbeidet, skal snarest mulig melde fra til nærmeste overordnede om forfallet og grunnen til dette.

Enhver må etterkomme pålegg fra arbeidsledelsen og utføre sitt arbeid på beste måte. Alt inventar, materiell, maskiner, verktøy etc. må behandles forsiktig. Ved avslutning av arbeidsforhold skal utdelt utstyr leveres tilbake til arbeidsgiver. 

All bruk av kommunenes eiendom, lokaler og eiendeler utenom arbeidstid, må avklares med nærmeste leder. Enhver må rette seg etter bestemmelser og pålegg som de offentlige myndigheter har gitt for å trygge liv, helbred og eiendom og bruke det verneutstyr som stilles til disposisjon.

Alle må vise den ytterste forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker.

Enhver må oppføre seg sømmelig og høflig mot dem som den ansatte får med å gjøre under arbeidet.

Ingen må uten tillatelse gi uvedkommende adgang til avdelingen/enheten.

11. Bruk av rusmidler

Arbeidstakeren skal ikke bruke eller være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden.

Ringsaker kommune er en røykfri arbeidsplass og skal fremstå som et godt eksempel for våre innbyggere. Det er ikke tillatt å røyke ved offentlige bygg i Ringsaker kommune, og det er ikke tillatt å røyke i betalt arbeidstid. 

Helsepersonell skal ikke røyke i arbeidstøy eller i nærheten av bruker. Det er også i følge tobakkskadeloven totalforbud mot tobakksbruk i barnehager, grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder.

Tobakksvarer defineres i tobakkskadeloven som varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges såfremt de helt eller delvis består av tobakk. Bruk av e-sigarett defineres som røyking.

12. AKAN

Ringsaker kommune ønsker å formidle hjelp til ansatte med rus- og avhengighetsproblemer, og kommunen har etablert et AKAN-tilbud som alternativ til oppsigelse eller avskjed.

AKAN-retningslinjene og avtalen skal sikre at arbeidstakere med rus- og avhengighetsproblemer gis en riktig og saklig håndtering og en mulighet til å gjøre noe med problemet, slik at arbeidsforholdet kan opprettholdes. 

13. Permisjon

For permisjon gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og det permisjonsreglementet som kommunen har vedtatt.

14. Oppsigelse

Myndigheten til oppsigelse er tillagt administrasjonsutvalget. Oppsigelsen skal være skriftlig.Ved oppsigelse fra kommunen skal denne være saklig begrunnet, inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, samt hvilke frister som gjelder. Før slik oppsigelse finner sted, skal det drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte. Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale. Om arbeidstakerens rettigheter ved oppsigelse, vises for øvrig til arbeidsmiljøloven kap.15 og forvaltningslovens bestemmelser. Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest.

Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet jf. HTA kap. 1 § 3.2.1.

15. Suspensjon/avskjed

Ved suspensjon blir arbeidstakeren, med øyeblikkelig virkning, fjernet midlertidig fra stillingen mens saken undersøkes. Suspensjon brukes når det er grunn til å anta at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed – typisk en alvorlig straffbar handling eller klar ordrenekt. Formålet er at arbeidsgiver skal få adgang til uforstyrret å kunne undersøke saken videre før man konkluderer endelig når det gjelder hvorvidt arbeidsforholdet skal opphøre, jf. arbeidsmiljøloven § 15-13.

Ved avskjed må arbeidstakeren fratre stillingen med øyeblikkelig virkning. Det må foreligge et konkret og sterkt behov for øyeblikkelig avslutning av arbeidsforholdet begrunnet i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. Myndighet til å foreta avskjed og suspensjon er tillagt rådmannen.

16. Taushetsplikt

Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov og bestemmelser eller når det følger av sakens art, må ingen arbeidstaker omtale saken overfor noen utenforstående.
Alle ansatte i Ringsaker kommune skal underskrive skjema for taushetserklæring før tiltredelse.

17. Brudd på arbeidsreglement

Brudd på bestemmelser i arbeidsreglementet kan tillegges betydning for vurdering av hvorvidt vilkår for eventuell oppsigelse eller avskjed er tilstede. Det samme gjelder eventuelt mildere reaksjonsformer.

18. Aktuelle reglementer

Det vises for øvrig til

  • Hovedtariffavtale (HTA)
  • Personalhåndbok
  • Permisjonsreglement
  • Etiske retningslinjer
  • Rådmannens videredelegeringsreglement