Vielser og situasjonen med koronavirus

Det er for øyeblikket tillatt med private arrangementer på offentlig sted for inntil 100 personer. I vigselsrommet til Ringsaker kommune tillater vi nå inntil seks personer (brudepar, forlovere og to til). Eventuelt flere dersom de er fra samme husstand. Dersom brudeparet har et ønske om et annet, egnet lokale, vil det tas en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Brudeparet er selv ansvarlige for å følge opp de gjeldende regler for arrangement dersom de velger eget lokale, og kan ha så mange gjester som forskriften/lokalet tillater.

Gjennomføring av vigsler kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere og krav til smittevern:

 • Maksimalt 100 personer (i tillegg til medvirkende) til stede. Denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye, justerte råd.
 • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
 • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas.
 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Krav om gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.

 

Brudeparet må ved behov kunne sende over en oppdatert gjesteliste til kommunen med navn og telefonnummer til samtlige i brudefølget. Listen vil være et viktig verktøy i smittesporingsarbeidet, dersom noen av gjestene i ettertid skulle bli syke med symptomer på luftveisinfeksjon/covid-19.

Les mer om offentlige arrangement på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Planlegger dere bryllup? Om prøvingsattest og vilkårene for inngåelse av ekteskap

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.
 
Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider. 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere.

Prøvingsattesten fra Folkeregisteret må sendes kommunen så snart dere har fått den, og senest tre uker før vielsen. Avtale om vigsel regnes ikke som endelig før kommunen har mottatt attesten, saksbehandlet denne, og dere har fått en skriftlig bekreftelse fra oss om tid og sted.Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil videresende til kommunen via Altinn, eller i en egen e-post til Ringsaker kommune på e-post postmottak@ringsaker.kommune.no

Noen får fortsatt tilsendt prøvingsattesten tilsendt på papir i posten. I så fall, må denne originalen sendes til kommunen. Du kan levere den personlig på kommunens Innbyggerservice, eller sende den per post til Innbyggerservice i Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal.

Les Skatteetatens vei til ekteskap – steg for steg

Hvor og når i Ringsaker er det mulig å gifte seg?

I Ringsaker kommune gjennomføres vigsler på fredager, utenom skolens ferier, mellom klokken 10.00 og 14.00 i kommunens administrasjonsbygg (Furnesvegen 28, rom 125).
 
Dersom brudeparet ønsker vielse på andre steder eller til andre tidspunkt, må det søkes særskilt om dette. For vielser gjennomført på andre steder/tidspunkt vil det tilkomme et gebyr for å dekke kommunens utgifter. 

 

Hvem står for vielsen?

I Ringsaker kommune er det primært ordfører og varaordfører som vil stå for vielsene. I tillegg har kommunestyret gitt fullmakt til rådmann, assisterende rådmann og kommunalsjefene, jf. k.sak 57/2017.

Hvordan bestiller vi tid for vielse?

Brudepar som ønsker å vies i regi av Ringsaker kommune kan sende en henvendelse på mail til postmottak@ringsaker.kommune.no.

I e-posten må følgende informasjon oppgis:

 • Navn på brudepar
 • Kontaktinformasjon
 • Ønsket lokalisering
 • Ønsket dato og klokkeslett
 • Eventuell annen informasjon brudeparet mener er relevant

Prøvingsattest fra Folkeregisteret må sendes kommunen så snart dere har fått den. Avtale om vigsel regnes ikke som endelig før kommunen har mottatt attesten, saksbehandlet denne, og dere har fått en skriftlig bekreftelse fra oss om tid og sted.

Hva koster en borgerlig vigsel?

I Ringsaker kommune vil vigsel være kostnadsfritt for alle ved vielser gjennomført i kommunens egne lokaler på fredager mellom kl 10.00 og 14.00.

For vielser på andre tidspunkt eller på andre steder, vil det tilkomme et gebyr. Gebyret fremkommer av kommunens gebyrregulativ og er kr. 1.800,-.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten. 

Seremonirommet

Vielser vil finne sted i rom 125 i administrasjonsbygget i Brumunddal (Furnesvegen 28), med mindre annet er avtalt. Rommet vil være enkelt pyntet. Det er sitteplass til 8 gjester i tillegg til brudeparet. Utenfor seremonirommet er det venterom hvor brudeparet og deres følge kan vente frem til seremonien. 

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel, senest 15 minutter før vielsen skal finne sted. Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret hverken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Om seremonien

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. Det åpnes for korte kulturelle/kunstneriske innslag. Dette må avtales med vigsler på forhånd.

Kunstneriske innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd. Kunstneriske innslag skal ikke overstige fem minutter.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Nye rutiner for oversendelse av vigselsattest fra 1. mars 2020

Bekreftelse på inngått ekteskap sendes til din innboks i Altinn. Dersom du ikke er digital bruker, eller ikke er bosatt i Norge, men har giftet deg etter norsk rett, vil du motta en bekreftelse på vigsel til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 virkedager, postgang kommer i tillegg.

Vigselsattest er et historisk dokument som viser navn på ektefelle, tidspunkt og sted for vielsen, hvem som har viet ekteparet samt eventuelt nytt etternavn og/eller mellomnavn.

Du kan bare bestille kopi her dersom det var Folkeregisteret som sjekket om dere oppfylte vilkårene for å inngå ekteskap. Ble ekteskapet inngått før 1.oktober 2004, var det ikke Folkeregisteret som sjekket dette, og du må kontakte vigsler for å få kopi av vigselsattest.

Les mer på nettsidene til Skatteetaten 

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført i perioden 2004-2017, kontakt  Skatteetaten.

For vielser gjennomført av kommunen etter 1.1.2018, ta kontakt med Sekretariatet i kommunen på e-post postmottak@ringsaker.kommune.no