Hvordan er budsjettprosessen?

Rådmannen legger frem en rammesak for politikerne i juni hvert år. Den legger grunnlaget og føringene for budsjettarbeidet. I samarbeid med de kommunale enhetene utarbeider rådmannen et budsjettforslag som presenteres i november. Dette forslaget behandles i politiske organer, før kommunestyret vedtar et endelig budsjett i desember.

Hvordan behandles budsjettet?

Rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett for kommunestyret i november. Når budsjettet er lagt frem, starter et omfattende arbeid i de politiske komiteene og partiene. Kommunestyret vedtar det endelige budsjettet på møtet i desember.

Hvem vedtar budsjettet?

Budsjettet vedtas av kommunestyret.

Hva betyr budsjettet for meg?

I budsjettet vedtas prisen på kommunale tjenester og avgifter. Budsjettet legger også føringer for hvordan tjenesten du får fra kommunen bli.