For nordvestlige deler av Innlandet fylke er det også sendt ut flomvarsel på oransje nivå for onsdag ettermiddag. Det er forventet mye nedbør og snøsmelting i disse områdene, som kan føre til lokale oversvømmelser fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Ifølge varselet er flere skredhendelser forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

NVE oppfordrer til at du holder deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og at du følger værradaren.

  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv.
  • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
  • Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger.
  • Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Oransje farevarsel tilsvarer det nest høyeste farenivået og varsler en alvorlig situasjon. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader.

Les mer om ekstremværet Gyda på yr.no

Les mer om farenivåene her

Varselet gjelder fra onsdag 12. januar til fredag 14. januar.

Følg situasjonen på varsom.no