De etiske retningslinjene gjelder i tillegg til lovgivning, vedtatte retningslinjer, samt allmenngyldige etiske verdier og normer. Ringsaker kommune skal ha orden i sakene.

Medarbeidernes kompetanse, ferdigheter og holdninger er en sentral forutsetning for å nå kommunens visjon om vekst og utvikling. Ringsaker kommune har i sitt arbeidsgiverpolitiske dokument nedfelt tre verdipar; «Respekt og anerkjennelse», «engasjement og løsningsfokus», «humor og arbeidsglede». De etiske retningslinjene bygger på disse verdiene.

De etiske retningslinjene skal gi veiledning til å kunne ta gode avgjørelser til det beste for innbyggerne, samfunnet, enkeltpersoner og for å ivareta kommunens verdier og ressurser.

Forholdet til innbyggere og brukere

Innbyggernes og brukernes interesser skal ivaretas gjennom likebehandling og respektfull opptreden.

Åpenhet

Allmennheten skal få mest mulig utfyllende, korrekt og tilstrekkelig informasjon om kommunens virksomhet.

Likebehandling og habilitet

Ansatte skal praktisere likebehandling, være upartisk og ikke blande kommunens og personlige interesser. Det skal ikke tilbys tjenester eller fordeler til enkeltpersoner/grupper/foreninger o.l., som ikke har vært gjennom korrekt saksbehandling. Ansatte har en selvstendig plikt til å vurdere sin habilitet.

Taushetsplikt

Taushetsbelagte og fortrolige opplysninger skal ivaretas på en forsvarlig måte, både i og utenfor arbeidstiden og etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Fortrolig informasjon skal ikke benyttes til personlig vinning.

Lojalitetsplikt

Arbeidstakere og kommunen som arbeidsgiver har en gjensidig lojalitetsplikt. Når en beslutning er tatt effektueres vedtaket, uavhengig av personlig oppfatning.

Når ansatte deltar i den alminnelige samfunnsdebatten, skal en være bevisst og tydelig på hvilken rolle en har når en uttaler seg.

Varsling

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som bryter med lover, regler og interne retningslinjer. Varsling skal som hovedregel foretas i samsvar med kommunens retningslinjer for varsling.

Samhold

Ansatte skal bidra aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom å vise vennlighet, respekt og omtanke. Det er rom for ulike oppfatninger, og det skal gis konstruktive tilbakemeldinger. Det skal tas avstand fra enhver form for mobbing, trakassering og diskriminering.

Gaver og personlige fordeler

Personlige fordeler som kan påvirke integriteten eller fremstå som skadelig for saksbehandlingen, funksjon/virksomhet eller kommunen som helhet skal unngås.

Ansatte i kommunen skal ikke motta arv, penger, gaver eller fordeler av noen art fra kommunens leverandører, kunder, klienter, pasienter o.l. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og liknende oppmerksomhetsgaver.

Utgifter til reise og opphold i arbeidsforholdet dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak av rådmannen.

Innkjøp

Kommunale innkjøp av varer og tjenester foretas i henhold til interkommunal og kommunal innkjøpsordning. Kommunens innkjøps- og rabattordninger kan ikke benyttes ved personlige
kjøp.

Utstyr og ressurser

Kommunens ressurser og utstyr må ivaretas økonomisk og rasjonelt, ikke misbrukes eller sløses med, og skal som hovedregel kun benyttes i kommunens tjeneste.

Ledere

Ledere i Ringsaker kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelser.

Sanksjoner

Brudd på de etiske retningslinjene kan i henhold til arbeidsreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.