I 2022 ble det vedtatt å lokalisere Moelv barnehage innenfor samme eiendom som Moelv skole. Barnehagen overtar skolens bringe/hente-plass. Det medfører at det må etableres en ny bringe/hente-plass for Moelv skole. En foreslår at deler av område GP1 mellom Skolevegen, Industrivegen og Mo gård kan utnyttes til dette formålet. Det er bakgrunnen for forslag om planendringen som omfatter formålsendring fra friområde til tjenesteyting for område GP1.

Alle dokumenter i saken kan leses på arealplaner.no 

Høringsinnspill kan sendes som epost eller som brev til kommunen.