Interkommunalt etikkråd – hva er det?

Det interkommunale etikkrådet er et forum som skal drøfte saker som pasienter, brukere, pårørende, helsepersonell eller andre opplever som vanskelige fordi de fører til opplevde verdikonflikter eller etiske dilemmaer. 

Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men enkelte ganger oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen. Alle tre kommunene har ansatte på tjenestestedene med kompetanse i etisk refleksjonsveiledning. 

Noen problemstillinger inneholder derimot så utfordrende verdispørsmål at det krever en bredere, mer tverrfaglig og uavhengig drøfting. I slike situasjoner kan interkommunalt etikkråd bistå for å supplere det etikkarbeidet som kommunene ellers driver med.

Interkommunalt etikkråd treffer ikke beslutninger om helsehjelp, har ingen sanksjonsmyndighet, og er ikke et klageorgan.

Hvilke oppgaver har et interkommunalt etikkråd?

 • Etikkrådet skal på  forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses.
   
 • Etikkrådet skal være et upartisk forum der pasienter, brukere, pårørende, helsepersonell og andre kan få drøftet etiske problemer ut fra partenes ulike perspektiver.
   
 • Etikkrådet skal sikre at fakta og ulike faglige og menneskelige hensyn ivaretas og drøftes på en bred, åpen og systematisk måte.
   
 • Etikkrådet skal bidra med beslutningsstøtte for de kommunale tjenestene.
   
 • Etikkrådet skal bidra til bevisstgjøring rundt etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre.
   
 • Etikkrådet skal  være tverrfaglig sammensatt og tilstrebe å være et viktig bidrag til kvalitetssikring av arbeidet som gjøres i kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunene Løten, Ringsaker og Stange.

Bred tverrfaglig sammensetning

Interkommunalt etikkråd er tverrfaglig sammensatt og består av 10 medlemmer. Rådets leder og sekretær sitter i Stange kommune. 

For å sikre bredde i perspektiver har medlemmene ulik yrkesfaglig bakgrunn og -kompetanse som; vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider, lege, jurist, prest og en lekperson. 

Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt til hensikten - å sikre bredde i drøftingene.

Medlemmer er underlagt taushetsplikt.

Interkommunalt etikkråd avholder 10 møter i året.

Del av et større etikknettverk

Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Hedmark ble etablert i 2017, som et samarbeid mellom 7 kommuner i Hedmark og Fylkesmannen i Innlandet. I 2018 ble Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester representert i nettverkets arbeidsgruppe.

Etikknettverkets oppdrag er blant annet å være pådriver for etablering av regionale etikkråd innen kommunale helse og omsorgstjenester i Hedmark.

I 2018 ble det enighet mellom kommunene Løten, Ringsaker og Stange om felles etablering av etikkråd. «Interkommunalt etikkråd for helse- og omsorgstjenestene i Løten, Ringsaker og Stange kommune» ble etablert 1.januar 2019, som landets første interkommunale etablering.  Rådet får veiledning fra Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Har du behov for å drøfte et etisk problem eller dilemma? Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne!

Rådets medlemmer

Medlemmene av det interkommunale etikkrådet er:

 • Hedvig Fevik, Løten kommune
 • Kjersti Pettersvold, Løten kommune
 • Laila Jenssveen, Løten kommune
 • Marit Sjørengen, Ringsaker kommune
 • Harald Sanaker, Ringsaker kommune
 • Anders Hyenes Skeistrand, Ringsaker kommune
 • Niclas Ian Holth Damerell, Stange kommune
 • Erik Sletner, Stange kommune
 • Hanne Norum Hollekim, Stange kommune
 • Åsa Serholt Jensen, Stange kommune

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon på  vegne av kommunene:

Stange kommune, informasjonssenteret, tlf. 62 56 20 00

E-post: etikkradet@stange.kommune.no

Rådets leder: Hanne Norum Hollekim, hanne.norum.hollekim@stange.kommune.no

Rådets sekretær: Åsa Serholt Jensen, asa.serholt.jensen@stange.kommune.no

Årsrapport