De siste årene har arbeidet med å få budsjettet i balanse vært krevende, og i år var intet unntak. Tiltak i drifts- og investeringsbudsjettet samt bruk av disposisjonsfond og premiefond har bidratt til å redusere ubalansen i budsjettet, men utfordringen fremover blir å sørge for en robust balanse i driftsbudsjettene. Dette vil kreve omstilling av kommunens virksomhet.

Vekst er viktig

– Til tross for et stramt budsjettopplegg og et krevende arbeid for å få budsjettet i balanse vil jeg si at samlet og helhetlig sett så er ikke de driftstilpasningene vi har lagt inn i budsjettet dramatiske. For Ringsakers befolkning vil ikke tjenestene bli svekket i nevneverdig grad, sier kommunedirektør Jørn Strand.

Han understreker behovet for å sikre nøktern økonomistyring også i årene fremover, og nødvendigheten av å prioritere å styrke økonomien gjennom økte inntekter og omstillings- og effektiviseringstiltak. Det er helt nødvendig med omstillingstiltak innenfor deler av tjenesten for å møte aldersutviklingen og en økende etterspørsel etter kommunale tjenester. Kommunedirektøren er samtidig tydelig på at en positiv befolkningsutvikling har avgjørende innvirkning på inntektsgrunnlaget, og understreker viktigheten av å gripe mulighetene framover knyttet til etablering av Mjøssykehuset, ny Mjøsbru og utbygging av jernbane.

– Den langsiktige strategien med satsingen på attraktivitet, næringsutvikling og oppvekstmiljø gir grunnlag for framtidig vekst og nye inntekter. Vi hadde stått i en langt mer krevende situasjon i dag uten den positive befolknings- og næringsutviklingen vi har hatt gjennom de siste ti årene, påpeker Strand. 

Styrket innsats for barn og unge

 

Foto av kommunal ledelse

Foto (f.v.): Helse- og omsorgssjef Sverre Rudjord, assisterende kommunedirektør Espen Hvalby, økonomisjef Rita Hidemstrædet, kommunalsjef for oppvekst Anne Kari Thorsrud og kommunedirektør Jørn Strand.

Over tid har det vært jobbet med en helhetlig og tverrfaglig satsing på ungdomstiltak. Målet er å skape et trygt og godt skolemiljø, drive aktivt forebyggende arbeid og å kunne følge opp ungdommer og familier med spesielle behov. 

– I budsjettforslaget har vi lagt opp til en samlet styrking av dette arbeidet med brutto hele 9,25 millioner kroner. Det må samarbeides tett rundt ungdommene på ulike arenaer, og det er lagt opp til både et team som skal jobbe med psykiske helseutfordringer, et miljøteam som skal jobbe med et mindre antall spesielt utsatte ungdommer og en mentorordning, forklarer kommunedirektør Jørn Strand.

Satsingen er tverrfaglig, og innebærer en styrking på tvers av virksomhetsområder med totalt hele 11,3 årsverk fordelt på skole, helsestasjon, barne- og ungdomsvern og kultur.

I tillegg til denne omfattende tiltakspakka, er barn og unge også ytterligere prioritert gjennom både styrking av skolehelsetjenesten, opprettelsen av et eget psykisk helseteam for barn, tiltak for spesialpedagogisk hjelp, satsing på læremidler og skolebibliotek og oppgradering av uteområder.

– I budsjettforslaget er det innarbeidet 2,8 millioner årlig til en økning med 4,4 årsverk totalt. Dette fordeles med 2,4 årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten, og 2 årsverk til et psykisk helseteam for barn og unge i alderen 10-12 år. Dette vil bidra til å gi hjelp til barn og familier som har behov for psykiske helsetjenester, sier assisterende kommunedirektør Espen Hvalby.  

Mer til pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenestene er prioritert i budsjettopplegget, og driftsbudsjettet foreslås styrket med 6,4 millioner kroner for 2024. Til sammen er budsjettrammene dermed styrket med nesten 146 millioner kroner over en femårsperiode. 

– I tillegg kommer nye Moelv sykehjem, som har en kostnadsramme på nesten 465 millioner kroner, og som etter planen skal tas i bruk i mai 2024. Det blir et betydelig løft for tjenesten, understreker Strand.

 

Se budsjettdokumentene her