– Dette har vært en svært krevende budsjettprosess. Rammebetingelsene for kommunene er stramme og tida er preget av usikkerhet på mange områder. Vi opplever betydelig prisvekst, spesielt innenfor energiområdet, samtidig som rentenivået stiger. Videre er det økte behov særlig innenfor helse- og omsorgssektoren, sa rådmannen i sin presentasjon.

Kommunens totale budsjett for 2023 er på 4,1 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 3,2 milliarder kroner, mens investeringsbudsjettet for 2023 er på 358 millioner kroner. 

Timetallet i skolen nedjusteres til å følge det som er nasjonalt angitt timetall. Totalt betyr dette en reduksjon i timetallet på 465,5 årstimer i grunnskolen.

– På helårsbasis sparer vi 12 millioner kroner på å gå tilbake til normen for timetallet i skolen. Elevene i Ringsaker vil da altså få samme timetall per uke som det kreves fra nasjonalt hold, forklarte Strand.  

De økonomiske rammene en har til rådighet gjør at forslaget i stor grad blir et «tilpasnings- og gjennomføringsbudsjett» uten særlig mye nytt. 

Mer til pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten er det klart største prioriteringen i budsjettopplegget. For 2023 foreslår rådmannen å styrke budsjettet for pleie og omsorg med 14,7 millioner kroner i driftstiltak. 

– Til sammen er da budsjettrammen til dette virksomhetsområdet styrket med i overkant av 140 millioner kroner siden 2020. Fortsatt økning i ressurskrevende tjenester, økte behov innenfor institusjons- og hjemmetjenestene samt drift av et nytt bofellesskap for psykisk utviklingshemmede er hovedårsaker til økningen av driftsbudsjettet. På investeringssiden er ferdigstillingen av det nye sykehjemmet i Moelv det klart største tiltaket i økonomiplanperioden, forklarte assisterende rådmann Espen Hvalby.

Dyrere strøm

Som i samfunnet for øvrig, har strømkostnadene også blitt merkbart høyere i den kommunale driften. Som følge av den kraftige prisøkningen og at det ligger an til at strømkostnadene vil være høye også videre fremover, er kommunens energibudsjett økt med rundt 42 millioner kroner. Samtidig gjennomføres det tiltak for å redusere forbruket, samt at kommunen investerer mer i Enøk-tiltak som kan bidra til å få ned energiforbruket på sikt.

Økte kostnader på vann og avløp

Økte renter, høyere strømpriser og den generelle prisveksten bidrar til at kostnadene til drift av vann- og avløpstjenestene øker. Dette er et såkalt selvkostområde, der driften må finansieres gjennom avgifter. 

– En stor andel av kostnadene innenfor vann- og avløpsområdet er faste. Dette må reflekteres i gebyrene, slik at fastleddet øker mer enn forbruksleddet. Dette innebærer at de med høyt forbruk får en prosentvis lavere økning enn de med lavt forbruk, eksempelvis hytter, opplyste Strand.  

Budsjettdokumentene finner du her