Fordeler med å bli lærling

 • Læretiden leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring. 
   
 • Gjennom de to årene du er lærling for du god tid til modning og god erfaring fra å omsette teori til praksis. Du lærer mye om arbeidsrutiner og ansvar og får erfaring i å takle ulike situasjoner. 
   
 • Som lærling får du lønn under opplæringen. Du har rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskaping. 
   
 • Verdiskapingsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn. 
   
 • I løpet av læretiden opparbeider du deg stort kontaktnett som du kan bruke som referanser når du søker andre jobber. 

Oppstart og læretid

Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag starter normalt sin læretid 1. august. De andre fagene har oppstart ca. 20. august. 

Ansettelse  i kommunen

Lærlinger får en midlertidig ansettelse i kommunen tilsvarende læretiden i faget. De har samme rettigheter og plikter og må følge gjeldende lover, regler og retningslinjer. For å bli lærling må du ha gjennomført og bestått videregående opplæring. 

 

Livet som lærling

 • Alle lærlinger får en faglig leder som følger lærlingen gjennom hele læreløpet. Den faglige lederen har ansvaret for at du får den opplæringa og oppfølgingen du har krav på.
   
 •  I tillegg får du veiledere som følger deg i ditt daglige arbeid i de ulike enhetene og som er gode støttespillere i læretida. Veilederne har høy kompetanse innen faget og er skolert i veilederrollen. 
   
 • For alle lærlinger blir det lagt en plan for praksis ved oppstart. 
 • I de øvrige lærefagene gjennomføres læretiden ved et praksissted.
   
 • Underveis i læretiden må du selv ta ansvar for egen læring og følge opplæringsplanen du har fått. 
   
 • Ringsaker kommune bruker elektronisk opplæringsbok der du dokumenterer i løpet av læretiden og får skriftlige tilbakemeldinger fra veileder. 
   
 • Du har krav på vurdering minimum hvert halvår og ved skrifte av praksissted. 
   
 • Ringsaker kommune er positive og oppfordrer til at kommunens lærlinger søker utenlandsopphold gjennom Internasjonalt servicekontor i løpet av læretiden 
   
 • Som en stor lærebedrift med mange lærlinger kan vi tilby et stort læringsmiljø med flere felles samlinger/fagsamlinger.

Lærefag

Ringsaker kommune er godkjent som lærebedrift for en rekke fag: 

 • Helsearbeiderfag
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • IT driftsfag
 • Ernæringskokk (institusjonskokk) og kokk
 • Brannforebyggerfag (feierfag)
 • Kjemi- og prosessfag
 • Byggdrifterfag
 • Service og administrasjonsfag
 • Renholdsoperatør (Fagbrev på jobb)

Last ned brosjyren læreplasser i Ringsaker kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Gjennom læretiden i barne- og ungdomsarbeiderfaget er du innom både barnehage og skole. Du får også tilbud om praksis med ungdom. Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider kan du bidra til at barn og unge får en god utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, lek, utforsking og læring. I barne- og ungdomsarbeiderfag vil du få praksis både fra barnehage, barneskole og ungdomstrinn.

Utdanning:

 • VG1 helse og oppvekst
 • VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag
 • 2 års læretid i bedrift

Brannforebyggerfag (feierfag)

Feiervesenet er en av tre tjenesteområder i Ringsaker brannvesen. Som lærling i brannforebyggerfag vil du sammen med åtte andre i avdelingen jobbe med tilsyn av alle fyringsanlegg og brannsikkerhet i alle boliger i kommunen. Feiing av piper er en vesentlig del av dette arbeidet.

I løpet av læretiden er lærlingene til sammen 17 uker på Norges Brannskole i Tjeld-sund i Troms.

Utdanning:

 • VG1 Bygg og anleggsteknikk
 • 3 års læretid i bedrift
 • Fellesfag på VG2 må bestås før fagprøve

Byggdrifterfag

Byggdrifterfag ble et nytt lærefag i Ringsaker kommune i 2019. Byggdrifterne drifter og vedlikeholder alle kommunale bygg, følger opp serviceavtaler, dokumenterer i IKT systemer og følger opp brukerne av de ulike byggene.

Utdanning:

 • VG1 Bygg og anleggsteknikk
 • 3 års læretid i bedrift
 • Fellesfag på VG2 må bestås før fagprøve

Ernæringskokk (institusjonskokk) og kokk

Som ernæringskokk har du praksis på kommunens sentralkjøkken i Brumunddal. Her produseres det daglig om lag 4.800 middagsporsjoner. Det er viktig å lage varierte retter og menyer ut fra hva som er ernæringsmessig korrekt og som gir positive opplevelser til både friske og syke mennesker. Som lærling i kokkefaget får du praksis ved Prøysenhuset. Her vil du få variert opplæring i både tradisjonsmat og selskapsmat.

Utdanning:

 • VG1 restaurant og matfag VG2 kokk og servitørfag

Last ned brosjyren lærling som kokk og ernæringskokk

Helsefagarbeider

Som helsefagarbeider gir du bistand til mennesker med ulike behov og din arbeidsplass kan være kommunalmedisinsk senter, sykehjem, hjemmetjeneste, demensenheten, psykisk helse eller rus, bofellesskap for funksjonshemmede eller arbeids- og opplæringstjenesten.

I helsearbeiderfag får du prøve deg både i hjemmesykepleie, langtidsavdeling og bofellesskap for funksjonshemmede.

Helsearbeiderlærlinger og lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag får i tillegg tilgang til digitale lærebøker.

Du får variert og allsidig praksis fra flere områder i læretiden.

Utdanning:

 • VG1 helse og oppvekst
 • VG2 helsearbeiderfag
 • 2 års læretid i bedrift

Last ned brosjyren lærling som helsefagmedarbeider

IT driftsfag

Som lærling i IT driftsfag er du knyttet til kommunens IKT-avdeling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være innenfor drift og vedlikehold av kommunens IKT-systemer,

installasjon, bruk og vedlikehold av programvare, samt service og brukerstøtte.

Utdanning:

 • VG1 service og samferdsel
 • VG2 IKT servicefag
 • 2 års læretid i bedrift

Kjemi- og prosessfag

Som fagarbeider i kjemi- og prosessfaget er du knyttet til teknisk drift. Det er viktig at det leveres vann av tilfredsstillende kvalitet til alle innbyggere i kommunen og at krav til rensing av avløpsvann ivaretas.

Lærefaget omfatter daglig drift og vedlikehold av prosessutstyr, der kjemiske og fysiske forhold i de forskjellige produksjonsmetodene i prosessindustrien står sentralt.

Utdanning:

 • VG1 Teknikk og industriell produksjon
 • VG2 Kjemiprosess og laboratoriefag
 • 2 års læretid i bedrift

Service og administrasjonsfag

Som lærling i service- og administrasjonsfaget vil du lære å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Du vil få variert praksis ved kommunedirektørens kontor og vil måtte samhandle mye med både ansatte og kommunens innbyggere.