Fordeler med å bli lærling

 • Læretiden leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring. 
   
 • Gjennom de to årene du er lærling for du god tid til modning og god erfaring fra å omsette teori til praksis. Du lærer mye om arbeidsrutiner og ansvar og får erfaring i å takle ulike situasjoner. 
   
 • Som lærling får du lønn under opplæringen. Du har rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskaping. 
   
 • Verdiskapingsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn. 
   
 • I løpet av læretiden opparbeider du deg stort kontaktnett som du kan bruke som referanser når du søker andre jobber. 
   

 

Søke læreplass

 • Stillingene for lærlinger blir utlyst i februar hvert år, og har søknadsfrist 1. mars. Læreplassene lyses ut på våre hjemmesider under ledige stillinger. 
   
 • Søkere til helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag innkalles til gruppeintervju. I de andre fagene gjennomføres individuelle intervjuer med den enkelte søker. 
   
 • Tilbud om læreplasser til aktuelle kandidater sendes ut i mai/juni. Når kommunen mottar skriftlig bekreftelse på at du takker ja til læreplassen, vil det bli utstedt lærekontrakter som sendes til godkjenning i Innlandet fylkeskommune.

Oppstart og læretid

Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag starter normalt sin læretid 1. august. De andre fagene har oppstart ca. 20. august. 

Ansettelse  i kommunen
Lærlinger får en midlertidig ansettelse i kommunen tilsvarende læretiden i faget. De har samme rettigheter og plikter og må følge gjeldende lover, regler og retningslinjer. For å bli lærling må du ha gjennomført og bestått videregående opplæring. 

 

Livet som lærling

 • Alle lærlinger får en faglig leder som følger lærlingen gjennom hele læreløpet. Den faglige lederen har ansvaret for at du får den opplæringa og oppfølgingen du har krav på.
   
 •  I tillegg får du veiledere som følger deg i ditt daglige arbeid i de ulike enhetene og som er gode støttespillere i læretida. Veilederne har høy kompetanse innen faget og er skolert i veilederrollen. 
   
 • For alle lærlinger blir det lagt en plan for praksis ved oppstart. 
   
 • I barne- og ungdomsarbeiderfag vil du få praksis både fra barnehage, barneskole og ungdomstrinn. 
   
 • I helsearbeiderfag får du prøve deg både i hjemmesykepleie, langtidsavdeling og bofellesskap for funksjonshemmede. 
   
 • I de øvrige lærefagene gjennomføres læretiden ved et praksissted.
   
 • Underveis i læretiden må du selv ta ansvar for egen lærling og følge opplæringsplanen du har fått. 
   
 • Ringsaker kommune bruker elektronisk opplæringsbok der du dokumenterer i løpet av læretiden og får skriftlige tilbakemeldinger fra veileder. 
   
 • Du har krav på vurdering minimum hvert halvår og ved skrifte av praksissted. 
   
 • Helsearbeiderlærlinger og lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag får i tillegg tilgang til digitale lærebøker. 
   
 • Ringsaker kommune er positive og oppfordrer til at kommunens lærlinger søker utenlandsopphold gjennom Internasjonalt servicekontor i løpet av læretiden 
   
 • Som en stor lærebedrift med mange lærlinger kan vi tilby et stort lærlingemiljø med flere felles samlinger/fagsamlinger.