Resultatene så langt tyder på at luftkvaliteten i Brumunddal er god, men at det i perioder av året (kalde vinterdager med stillestående luft) kan være høye verdier av særlig svevestøv. Hovedkildene til dette er vedfyring og biltrafikk. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet.  

Tiltak som bedrer luftkvaliteten

  • Redusere biltrafikk – øke andel gående og syklende
  • Benytte kollektivtrafikk
  • Redusere olje- og vedfyring
  • Benytte rentbrennede ovner og benytte tørr ved
  • Bedre vedlikeholdet av veiene

Beregningsmodell for luftkvalitet utarbeidet av blant andre Miljødirektoratet og Meteorologisk Institutt foreligger nå for hele Norge. Informasjon om luftkvaliteten i Ringsaker finnes på Miljødirektoratets nettside.