Forurensingstyper i lokalmiljøet

Det er i hovedsak to typer forurensing som utgjør et problem fro lokalmiljøet:

  • Svevestøv (forurensende partikler)
  • Nitrogenoksid (NO2).

Fra biltrafikken virvles partikler opp fra asfalt som slites av piggdekk, samt at nitrogendioksid slippes ut gjennom eksos. Vedfyring og oljefyring er også en viktig kilde til partikkelutslipp. 

Den enkelte husstand kan bidra til bedre luftkvalitet ved å skifte ut eldre peisovner til  rentbrennende ovner. 

Tiltak som bedrer luftkvaliteten

I perioder av året (kalde vinterdager med stillestående luft) eller om våren før gatene er rengjort etter vinteren, kan det være høye verdier av særlig svevestøv. Hovedkilden til dette er biltrafikk i tillegg til vedfyring. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet.   

Tiltak som bedrer luftkvaliteten

  • Redusere biltrafikk – øke andel gående og syklende
  • Benytte kollektivtrafikk
  • Redusere olje- og vedfyring
  • Benytte rentbrennede ovner, bruke tørr ved og fyre med full trekk
  • Bedre vedlikeholdet av veiene

Beregningsmodell for luftkvalitet utarbeidet av blant andre Miljødirektoratet og Meteorologisk Institutt foreligger nå for hele Norge. Informasjon om luftkvaliteten i Ringsaker finnes på Miljødirektoratets nettside.

Helseråd ved høy luftforurensning

Det er nasjonale helseråd knyttet til de ulike forurensningsklassene som er rettet mot befolkningen generelt og mot sårbare grupper: eldre, gravide, barn, personer med luftveissykdom og hjerte- kar sykdom samt diabetikere.

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer, er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). Er du i en risikogruppe, bør du redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene.

Se helseråd på nettsidene til Miljødirektoratet.

Du kan følge med på luftkvaliteten i kommunen

På luftkvalitet.miljodirektoratet.no finner du to-dagers varsel med detaljerte kart over kommunen og delområder.

Du kan også laste ned appen «VarselLuftNå». Appen er gratis og melder om dårlig og svært dårlig luftkvalitet basert på siste timesdata fra målestasjoner i det nasjonale målenettverket.