ARR Arkitekter fremmer forslag om endring av reguleringsplanen på vegne av Quality Living AS. Hensikten med planendringen er å legge til rette for bygging av tre boliger i Narudvegen 11, gnr 32 bnr 103. Eiendommen ligger mellom tribunen på Sveum og fv. 1710 Narudvegen. 

Plandokumenter med endringer i reguleringsbestemmelser og kart, og beskrivelse av tiltaket med skisser, støyberegning og overvannsvurdering er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13. mai til 7. juni. Dokumentene kan sees på www.arealplaner.no

Innspill på saken kan sendes som brev til kommunen eller på epost til saksbehandler pal.ivar.brekke@ringsaker.kommune.no. Dersom du har spørsmål til kommunens behandling av saken kan de rettes til sakbehandler.