Det vil være kommunen som er formell byggherre for byggingen av den nye rundkjøringen og kommunen vil samtidig skifte de gamle vann- og avløpsledningene som blir liggende under denne.

Prosjektet vil omfatte:

  • bygging av selve rundkjøringen
  • etablering av rabatter med beplantning
  • ferdigstillelse av gang- og sykkelveg på øvre del av Strandsagvegen og rundt ny rundkjøring
  • oppsetting av gatelys på nordvestsiden av Strandsagvegen fra jernbanekulverten og opp til og rundt ny rundkjøring
  • etablering av fire tilrettelagte krysninger over de fire armene ut av ny rundkjøring med taktil merking og intensivbelysning
  • etablering av trerekker langs Strandsagvegen fra rundkjøring og ned mot jernbanekulvert

I tillegg skal de gamle vann- og avløpsledningene (svart stiplet linje) skiftes ut fra øverst i Strandsagvegen, over Ringsakervegen og opp hele Fabrikkvegen til krysset med Fagerlundvegen med tilhørende reetablering av vegoverbygning og fortau i Fabrikkvegen.

Framdrift

  • Prosjektet er nå prosjektert og omsøkt og kommunen har avholdt infomøte med de berørte næringsvirksomhetene i Fabrikkvegen og det vil så smått bli oppstart med noen forberedende arbeider i uke 27.
  • Fra 1. august vil anleggsområdet bli sperret av som vist på kartutsnittet under. Strandsagvegen, Ringsakervegen og Fabrikkvegen vil da bli stengt for gjennomkjøring i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan før gravearbeidene starter opp i uke 32. Omkjøringer for kjøretøy og trase for gående og syklende vil bli godt skiltet og sikret.

Oversikt over hvor veiene blir stengt

Kartutsnitt

 

Midlertidige adkomster

Kartutsnitt

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med prosjektleder, Monica Sandvik, dersom dere har spørsmål om de forestående arbeidene.

Monica Sandvik

Mobil 986 65 111

E-post:  monica.sandvik@ringsaker.kommune.no