Pasient- og brukerombudet kan

  • gi råd og veiledning
  • informere om rettigheter
  • bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager
  • være konfliktløser
  • bistå i forbindelse med søknad om erstatning.

Ombudet kan ta telefonisk kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet, skrive brev eller be om
et møte sammen med brukeren eller pasienten. Arbeidsmåten vil være avhengig av sak og
situasjon. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage.

POBO tar imot henvendelser som gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse
og omsorgstjenester. Sistnevnte gjelder for eksempel fastlege, legevakt, psykisk helsehjelp,
hjemmesykepleie, sykehjem, avlastning, rehabilitering, tiltak for rusrniddelavhengige,
brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. 

Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og andre tjenester gjennom NAV
er utenfor ombudets arbeidsområde.

Kontaktinformasjon til pasient og brukerombudet finner du her https://www.pasientogbrukerombudet.no/kontakt-oss