Kommunestyret har i møte 7.3.2019, sak 009/19, vedtatt reguleringsplan for Birkebeinerbakken øst.

Planområdet er totalt ca 240 daa stort og ligger ca. 2 km vest for Sjusjøen sentrum. Området er allerede bebygd med 51 hytter og planen legger til rette for fortetting med inntil 37 nye sjøleiertomter, samt noen nye veger. Fortettingstomtene er i hovedsak plassert i områder som tidligere var regulert til bebyggelse og i utkanten av eksisterende bebyggelse. Planen stadfester eksisterende skiløyper med tilhørende grøntkorridorer. 

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se Planinnsyn hvor du finner plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre plandokumenter.

Klagerett
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 8. april 2019.
Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part.
Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten begrunnelse) må avsendes innen klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage må ettersendes uten ugrunnet opphold/før klagen tas til behandling.