Når åpner mottakssenteret?

Driftsavtalen starter 15. desember, og det er forventet at de første beboerne vil komme fra denne datoen. 

Hvem skal bo på Ringsaker mottakssenter?

Det er lagt til rette for at totalt 170 beboere kan være tilknyttet Ringsaker mottakssenter.

På Grande er det inntil 100 plasser for ordinær avdeling, hvor det vil bo enslige, par og familier. 50 personer vil bli innlosjert i leide boliger. Disse vil være prioritert for familier. Det skal ikke bo enslige mindreårige asylsøkere på Grande. Hero vil ta kontakt med de nærmeste naboene når driften har startet opp og det skal flytte inn personer i de eksterne boligene. Disse boligene vil ikke være bemannet.

Mottakssenteret har en tilrettelagt avdeling med inntil 20 plasser. Beboere på tilrettelagt avdeling har ulike fysiske og/eller lettere psykiske helseutfordringer, og det blir organisert og tilrettelagt for at beboerne i størst mulig grad kan ivareta seg selv og mestre hverdagen. Det er et tett samarbeid med kommunens primær- og spesialisthelsetjeneste for beboere med særskilte behov.

Beboerne på Ringsaker mottakssenter kommer fra ulike deler av verden, og de er på ulike stadier i søknadsprosessen om oppholdstillatelse. Noen av dem har fått innvilget opphold og venter på bosetting i en kommune, mens andre venter på svar på sin søknad om opphold. Det vil også være noen som har fått endelig avslag på søknad om opphold og som skal returnere til hjemlandet.

 

Barnehagetilbud

Ringsaker kommune ønsker å gi tilbud til alle barn i barnehagealder så langt det er ledige plasser. Det er viktig for barna at de får et tilbud, slik at hverdagen kan bli så normal som mulig. 
Det er noen ledige plasser i barnehagene på Nes. Avhengig av hvor mange barnehagebarn som kommer kan barna få tilbud i en av de lokale barnehagene. Kostnadene til barnehageplass og skyss til og fra barnehagen dekkes av UDI. 

Skoletilbud

Barn i alderen 6-16 år er i grunnskolealder. Alle barn og unge i grunnskolealder som er i Norge har som hovedregel rett til grunnskoleopplæring. Det står i opplæringsloven § 2-1.

Barnet eller den unge har rett til grunnskoleopplæring fra det er sannsynlig at han eller hun skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Det betyr at barn av asylsøkere som venter på å få avgjort søknaden sin, har rett til å gå på skole hvis det er sannsynlig at de får oppholdstillatelse eller at det vil ta lengre tid enn tre måneder å få behandlet søknaden.

Minoritetsspråklige elever har de samme rettighetene som andre elever i grunnskolen, inkludert gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning, skoleskyss og rett til å gå på nærskolen.

Barn i skolepliktig alder fra Grande vil få sitt skoletilbud ved Nes barneskole eller Nes barneskole. Dette er nærskolene til mottakssenteret, og de har kapasitet. Skolene vil ta imot elevene og tilrettelegge opplæring ut fra de retningslinjene som er fastsatt i opplæringsloven og i forskrifter for øvrig.

Fritidsaktiviteter

Ringsaker mottakssenter skal etablere kontakt med lokale lag, foreninger og frivillige som vil bidra til at beboerne kan delta på ulike aktiviteter i nærområdet og i kommunen. Skyss til aktiviteter i regi av mottakssenteret er det senteret selv som står for. 

Voksenopplæring

Voksenpedagogisk senter vil tilby norskopplæring for alle beboere som har rettigheter til det.  Asylsøkere har rett til 175 timer med norskopplæring, men de som får opphold i Norge og fortsatt er boende i mottaket, har rett til utvidet opplæring. 

Voksenpedagogisk senter vil organisere norsktilbudet etter beboernes behov, avhengig av antallet på Grande som har rett til og som benytter seg av dette. Busskort for transport til og fra voksenopplæringen dekkes av UDI. 

Helse og omsorg 

Beboerne ved Ringsaker mottakssenter har stort sett rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som øvrige innbyggere i kommunen. Beboerne har forskjellige helsetilstand, de fleste har normal god helse, enkelte vil trenge noe helsehjelp og noen vil trenge mer omfattende hjelp. Fra kommunes side er det er det særlig hjelp fra hjemmesykepleien, psykisk helse og fastlege som er aktuelt. Barnefamilier vil i tillegg trenge oppfølging fra helsestasjonen. Enkelte vil også trenge hjelp fra spesialisthelsetjenesten og vil bli henvist dit. 

Lov om barnverntjenester gjelder også for asylsøkere, og erfaringsmessig kan enkelte barnefamilier trenge hjelp fra barnverntjenesten.

Både kommunen og mottaket vil ta grundige forholdsregler for å hindre smittespredning av covid-19. Innad på mottaket er det Hero som har ansvar for smittevern, mens kommunen har ansvar i de sammenhenger der beboerne mottar tjenester fra kommunen.

Vertskommunetilskudd

Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med at det drives et asylmottak i kommunen. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet.
Ved full drift ved Ringsaker mottakssenter vil vertskommunetilskuddet beløpe seg til kr. 5.199.000,-.

Grunntilskudd   kr. 680.000
Tilskudd for 150 ordinære plasser   kr 1.565.000 (10.434 pr plass)
Tilskudd for 20 tilrettelagte plasser   kr 2.954.000 (147.723 pr plass)
Sum tilskudd   kr 5.199.000


                                          
         
                                                  

 

Om Hero Norge

Hero Norge har vært driftsoperatør for asylmottak i over 30 år. I oktober inngikk de en driftsavtale med Utlendingsdirektorat (UDI) om drift av basismottak med tilrettelagt avdeling. Hero Norge har inngått en leieavtale med Kirkens Bymisjon om leie av Grande på Tingnes, og driftsavtalen med UDI har en varighet på seks år, med mulighet for forlengelse 2 + 2 år.

Ringsaker mottakssenter vil ha en personalgruppe på ca. 25 personer, og det vil være døgnbemannet med våkne miljøarbeidere på nattskift. Det ansettes en tverrfaglig og godt kvalifisert personalgruppe, hvor de fleste vil ha høyere relevant utdanning. Flere av de aktuelle kandidatene til stillinger har lokal forankring på Nes.