Dette er blant tiltakene i avtaler som nylig ble inngått mellom Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og hver de seks sykkelbyene Gjøvik, Lillehammer, Brumunddal, Hamar, Elverum og Kongsvinger.

Mål om 10 prosent sykling innen 2025

I 2021 varierer sykkelandelen i de seks sykkelbyene i Innlandet mellom fem og ti prosent og er i snitt mellom syv og åtte prosent. Sykkelbyene i Innlandet har en ambisjon om ti prosent sykkelandel innen 2025.

– Det er flere fordeler om vi klarer å øke sykkelandelen i sykkelbyene. Bedre luftkvalitet, mindre støy og bedre folkehelse er blant de viktigste fordelene med økt sykling, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet.  

Hagen understreker at målene for sykkelandelen er høyere i byområder enn i landet for øvrig. På landsbasis er det langsiktige målet en sykkelandel på åtte prosent, mens det i de største byene er et mål om 20 prosent sykkelandel.

Nyetablert sykkelbynettverk

Det har i flere år vært et samarbeid mellom de seks sykkelbyene i Innlandet, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

– Fylkeskommunen har et regionalt ansvar for sykkelbyarbeidet, og tok derfor initiativet til å etablere samarbeidsnettverket «Sykkelbynettverket i Innlandet», sier sykkelbykoordinator Stig Floberghagen i Innlandet fylkeskommune.

Partene ønsket å fortsette samarbeidet i dette sykkelbynettverket. Derfor var ordførere fra de seks sykkelbyene, fylkesordfører i Innlandet og representanter fra Statens vegvesen torsdag samlet for å undertegne sykkelbyavtale for hver av de seks sykkelbyene i Innlandet.

– I Innlandet er det inngått avtaler mellom den enkelte sykkelby, vegvesenet og den enkelte sykkelby. Avtalene har en del som er felles for samtlige avtaler og en del som er tilpasset hver enkelt sykkelby, fortsetter Floberghagen.

Lære av hverandre

De seks sykkelbyene, vegvesenet og fylkeskommunen ønsker at partene gjennom samarbeidsavtalene sikrer en bred satsing i sykkelbyene.

– Det økonomiske handlingsrommet har blitt strammet inn for alle partene og den statlige tilskuddsordningen for økt sykling er borte. Dette gjør at vi må tenke nytt, fortsetter Floberghagen

Han legger til at mer nettverksbygging, samarbeid og satsning på motivasjon og kampanjer derfor er viktig å endre reisevanene i tiden som kommer.

– Sykkelbynettverket i Innlandet skal bidra til økt kompetanse, erfaringsoverføring, og felles innsats om kampanjer og motivasjonsskapende arbeid, forklarer Floberghagen.

Målet for sykkelbysatsingen i Innlandet er at innsatsen skal bidra til økt måloppnåelse nasjonalt, regionalt og lokalt. Partene skal sammen:

  • Satse på kunnskapsbygging og erfaringsutveksling på områder som fremmer alle sykkelbyene og gir økt måloppnåelse.
  • Videreutvikle hovednettet for sykkel gjennom fysiske tiltak, sykkelparkering og andre relevante tiltak.
  • Satse på drift og vedlikehold gjennom kunnskap, organisering og prioriteringer.
  • Satse på kommunikasjon, felleskampanjer og motivasjonsskapende arbeid.

– Det er fint at vi også i Innlandet kan ha et slikt sykkelbynettverk. Dette gjør at vi kan samarbeide bredere, og dele og lære av hverandre. Sammen blir vi bedre, fortsetter fylkesordfører Even Aleksander Hagen.