Nå kan du søke sommerjobber i Helse- og omsorg!

Helse og omsorgstjenesten har i 2019 gjennomgått en organisasjonstilpasning og er inndelt etter hva slags tjeneste som tilbys Ringsakers befolkning. Felles for alle enhetene er fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. For å nå målsettingen enhetene har satt seg, er våre ansatte en viktig ressurs for å lykkes.

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere/helsefagarbeidere og assistenter, samt studenter innen helsefag til å søke sommerjobb i Ringsaker kommune i 2020. Arbeidsoppgavene er i hovedsak pasientrettet arbeid i hjemmetjeneste, i bofelleskap for mennesker med utviklingshemming, i institusjon, i demensomsorg og miljøarbeid innen psykisk helse og rustjenester.

Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner og godt humør. Du er lojal, punktlig og pliktoppfyllende. Viser respekt og har gode holdninger. For utfyllende informasjon om tjenestestedene- klikk deg inn på annonsene.


Hjemmebaserte tjenester
Avdeling for hjemmetjenester Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester og dagtilbud til innbyggerne i kommunen, samt brukerstyrt personlig assistanse-ordning (BPA). Hjemmetjenesten i Brumunddal har base på Kommunalmedisinsk senter (Tømmerli), hjemmetjenesten på Nes har base på Nes sykehjem og hjemmetjenesten i Moelv har base på Ringsaker sykehjem.

Se stillingene fra enhet for hjemmetjenester Ringsaker


Institusjonstjenester
Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. I tillegg har enheten ansvar for demenstilbudet i kommunen. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Sundheimen.

Se ledige stillinger i enhet for institusjonstjenester


Tilrettelagte tjenester
Tilrettelagte tjenester består av AO-senter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig til mennesker med psykisk utviklingshemming og gis både i Moelv, Brumunddal og på Nes.  

Se stillinger i enhet for  tilrettelagte tjenester

 

Psykisk helse- og rustjenester
Psykisk helse- og rustjenester yter hjemmetjenester og poliklinisk konsultasjon. Enheten er en spesialenhet bestående av en boenhet med 16 leiligheter, en boenhet med 8 leiligheter for rusmiddelavhengige, trygghetsplasser og 2 dagsenter. 

Se stillinger i pysykisk helse -og rustjenesten

 
Kommunalmedisinsk senter Ringsaker (KMS)
Enheten gir behandlingstilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold. Enheten har 2 døgnavdelinger med totalt 60 døgnplasser som gir tilbud innen akutte døgnplasser, rehabilitering, palliativ pleie, intermediær- og korttidsplasser.

Se stillingene fra KMS Ringsaker

 

Søknadsfrist 2. februar 2020.