Strategi for bredbåndsutbygging

Mål

Flest mulig av Ringsakers innbyggere og næringsliv skal ha tilbud om
høyhastighetsbredbånd innen 2025.

Strategi

 • Ringsaker kommune skal legge til rette for raskest mulig utbygging av høyhastighetsbredbånd til alle husstander og alt næringsliv gjennom å tilrettelegge for kommersiell utbygging og gjennom stimulering av private initiativ. 

 • Ringsaker kommune skal aktivt samarbeide med kommersielle aktører for å tilskynde bredbåndsutbygging, gjennom dialog om graving langs offentlig veg, muligheter for legging av trekkrør der kommunen graver og utveksling av relevant informasjon.

 • Dugnadsfiber velges som modell for kommunal støtte av utbyggingsprosjekter i områder der det ikke naturlig bygges ut av kommersielle aktører.

 • Ringsaker kommune skal årlig identifisere aktuelle områder for dugnadsfiberutbygging og legge dem ut på høring før søknad sendes NKOM om statlig støtte. 

 • Ringsaker kommune bevilger et årlig beløp til bredbåndsutbygging i budsjett og økonomiplan. Midlene fordeles ut på prosjekter, enten som egenfinansiering i et NKOMprosjekt, eller som støtte basert på søknad og vedtatte retningslinjer, jf. vedlegg.

 • Ringsaker kommune skal, i egen regi, gjennom utbyggingsavtaler eller på annen måte, søke å sikre at alle fremtidige boligfelt og næringsarealer får tilgang til høyhastighetsbredbånd. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom krav til nedlegging av trekkrør.

Retningslinjer for bruk av bredbåndsmidler i Ringsaker kommune

Formål

Gjennom økonomiske støtteordning ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til
bredbåndsutbygging som fører til at kommunens befolkning opplever Ringsaker som en god
kommune å bo og leve i og drive næring i.

Tilskuddsordning

Tilskuddsordningen gjelder bredbåndsutbygging i ikke-kommersielle utbyggingsområder.

Definisjoner

I forbindelse med tilskuddsordningen definerer Ringsaker kommune begrepene slik:

 • Frivillige lag og foreninger / organisasjoner: Skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap, og med minimum 15 betalende medlemmer bosatt i Ringsaker. Laget skal ha valgt et styre på minimum 3 medlemmer med leder og økonomiansvarlig.
 • Grupper og enkeltpersoner: Aktører med ikke-kommersiell hensikt

Hvem tilskuddsordningen gjelder for

 • Frivillige lag og foreninger/organisasjoner i Ringsaker kommune som jobber for bredbåndsutbygging og tilrettelegger for dugnadsarbeid i forbindelse med bredbåndsutbygging.
 • Grupper og enkeltpersoner i Ringsaker kommune som jobber for bredbåndsutbygging og tilrettelegger for dugnadsarbeid i forbindelse med bredbåndsutbygging.

Krav til søkere

For å få offentlig støtte må søker:

 • være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltpersoner skal oppgi fødselsnummer.
 • ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt (for å få opprettet bankkonto må organisasjonen ha organisasjonsnummer, se www.brreg.no), eller ha bankkontonummer opprettet på ansvarlig enkeltperson.

Søknadsbehandling

Kommunens søknadsskjema skal benyttes og fylles ut nøyaktig. Elektronisk søknadsskjema finnes her.

I de tilfeller en forening/organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedforeningen/-organisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer.

Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. Årlig tildeling avhenger av hvor mye som er bevilget til formålet fra kommunestyret.

Utbetaling

Utbetaling vil være 60% ved oppstart av prosjektet og 40% ved mottak av sluttrapport. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført skal mottatt beløp tilbakebetales.

Klageadgang

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene, kan påklages. Klagefrist er 3 uker fra den dato underretningen om vedtaket er kommet fram. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen til formannskapet til avgjørelse.

Kontroll

Opplysninger gitt i søknadene vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll, og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt.

Formål det kan søkes om støtte til

Tilskudd

Det kan søkes om midler til bredbåndsutbygging.

Formål

Tilskuddet skal bidra til at innbyggerne i Ringsaker får tilgang til et bedre bredbåndstilbud.

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:

 • Materiell / utstyr som benyttes ved dugnadsarbeid og er tilgjengelig for alle (felles grøfter).
 • Diesel til maskiner og grus i grøfter.
 • Leie av utstyr for å benytte seg av teknikken med å frese grøfter (trenching).
 • Leie av gravere, traktorer og andre maskiner.
 • Faglig bistand.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Innkjøp av personlig eid materiell og utstyr.
 • Drift av laget, foreningen/organisasjonen.
 • Forgrening til private hus.

Krav til dokumentasjon

 • Vedlegg til søknaden: 
  Prosjektplan og et budsjett som viser hva pengene skal brukes til.
 • Rapportering etter prosjektavslutning: 
  Sluttrapport og regnskap som viser hva midlene er brukt til.

Frist

Løpende.

Sende søknad

Kommunens søknadsskjema skal benyttes og fylles ut nøyaktig. Elektronisk søknadsskjema finnes i spalten til høyre.

I de tilfeller en forening/organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedforeningen/-organisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer.

Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. Årlig tildeling avhenger av hvor mye som er bevilget til formålet fra kommunestyret.

Vedlegg til søknaden

Prosjektplan og et budsjett som viser hva pengene skal brukes til.

Rapportering etter prosjektavslutning 

Sluttrapport og regnskap som viser hva midlene er brukt til.

Frist

Løpende.

Kartløsning som gir status for bredbåndsutbygging i Innlandet