Sammendrag strategisk næringsplan for Ringsaker kommune

Innledning: Ringsaker kommune prioriterer næringsutvikling høyt og har systematisk arbeidet for vekst og utvikling. Strategien fokuserer på å gjøre kommunen attraktiv for næringsutvikling, men også bosetting og besøk.

Ringsaker har et variert næringsliv med stor andel sysselsatte innen primærnæringer og industri. Det finnes betydelig aktivitet innen handel, byggevirksomhet, logistikk og spedisjon.

Arbeidsplassveksten i Ringsaker har vært på nivå med landsgjennomsnittet de siste ti årene, men i 2022 var veksten mye bedre enn landsgjennomsnittet. I utgangen av 2022 var det 15.442 arbeidsplasser i Ringsaker, hvorav 73 % av disse var innen privat sektor og 27 % innen offentlig sektor.

Den strategiske planen fokuserer på følgende drivere for utviklingen i næringslivet:

 • Det grønne skiftet
 • Digitalisering
 • Tilgang på arbeidskraft og kapital
 • Kraft
 • Innlandsporteføljen.

Mål i næringsarbeidet: Målene inkluderer å øke antall arbeidsplasser, tiltrekke nye bedrifter, og fremme bærekraftig vekst. Det er konkretisert 2 mål:

1. Ringsaker kommune skal ha 20.000 arbeidsplasser innen 2035. 
2. Ringsaker kommune skal ha 450 nyetablerte bedrifter årlig.

Satsingsområder: Strategien er bygget rundt seks satsingsområder som tar utgangspunkt i regionens eksisterende konkurransefortrinn og driverne nevnt over. Logistikk- og transportbransjen er en forutsetning for nesten all økonomisk aktivitet i Ringsaker. Den er ikke omtalt som et eget satsingsområde, men er svært viktig for vekst og utvikling i de seks satsingområdene. De seks satsingsområdene er:

 • Bioøkonomi og industri
 • Bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Byutvikling og varehandel
 • Reiseliv
 • Helse
 • Teknologi.

Strategiske grep:

 • Vertskapskommunen Ringsaker skal være en god vertskapskommune som tiltrekker seg og beholder bedrifter. Alle må bidra til næringsutivkling, Ringsaker kommune skal fokusere på å utvikle attraktiviteten, ha tilgjengelige tomter og videreføre Ringsaker Vekst som økonomisk støtteordning.
 • Framtidsrettet næringsliv Legge til rette for fremtidige vekstnæringer og støtte eksisterende næringer. Kommunen skal aktivt bidra til at næringslivet lykkes med en bærekraftig utvikling langs alle tre bærekraftsdimensjonene; økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.
 • Samspill med andre Samarbeid med andre kommuner, regioner og aktører for å styrke næringslivet.

Strategisk næringsplan 2024-2035.pdf