Arealplaner

Gå til samleside over gjeldende arealplaner

Barnevernplan

Last ned dokumentet Barnevernplan

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune

Felles kommunedelplan for vann og avløp på Hedmarken

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Jordvernstrategi

Last ned dokumentet Jordvernstrategi 2023-2040

Klima- og energiplan 2021-2030

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Kommunedelplan for Ringsakerfjellet

Kompetansestrategi for barnehager og skoler 2020-2023.pdf

Overordnet plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene 2023-2032

Plan for legetjenesten

Planstrategi 2020-2024

Last ned dokumentet Planstrategi 2020-2024

Regional veteranplan for Hedmarken

Strategisk næringsplan

Last ned dokumentet Strategisk næringsplan

Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2031

Trafikksikkerhetsplan 2021-2024

Last ned dokumentet Trafikksikkerhetsplan 2021-2024