På vegne av forslagsstiller Tomtebanken AS varsels det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av planarbeid for Gruva i Moelv, arealplan ID 2008110750-1.

Planen fremmes som en privat detaljreguleringsplan hvor ARR Arkitekter AS er engasjert til å utarbeide planen. Planområdet ligger på vestsida av Åsmarkvegen, er på 14,7 daa og omfatter store deler av eiendommen gnr. 375 bnr. 52. Gjeldende reguleringsplan for Gruva er vedtatt 9.3.2015 og viser arealbruk avsatt til boligformål med tilhørende parkering, grøntområder og veger. Forslagsstiller ønsker en utvikling som tar sikte på nærbutikk/nærservice i tillegg til bolig. Intensjonen med planendringen er å legge til rette for dette ved å regulere et område for forretningsformål i sammenheng med boligformål. Nærbutikk/nærservice er tenkt lokalisert øst i området mot Åsmarkvegen. Endringen er vesentlig og utløser krav om full planprosess. Kommunen krever ikke planprosess med konsekvensutredning, men krever at konsekvenser av endringen belyses grundig i planprosessen.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til ARR Arkitekter AS, Postboks 252, 2381 Brumunddal post@arrark.no , tlf 930 88 975. Kart, oppstartsvarsel, referat fra oppstartsmøte mm finnes på  Planinnsyn og kommunens post- og saksliste. Her kan også videre saksprosess følges.

Frist for merknad til oppstartsvarselet er satt til 4. januar 2019.