Årshjulet vårt

August 2018
13.- 17. Planleggingsdager
20. Første skoledag for elevene
21. Fellessamling v/rektor i 3.time
uke 35 Leirskole for 7.trinn
28.-29. Overnattingstur til Åkersætra for 6.trinn

 

September 2018
  Samarbeidsmøte skole - FAU
uke 39 Vennskapsuke med fellessamling fredag v/ 7.trinn

 

Oktober 2018
  Aktivitetsdag - Kylstad OL
uke 40 Foreldremøter på alle trinn
uke 40 Trivselsundersøkelse for alle trinn
uke 41 Høstferie
24. Fellessamling v/ 6.trinn - FN dagen
25. Turneorg. 1.- 4.trinn: Pulverheksa møter Otto Monster

 

November 2018
22. Turneorg. 1.- 7.trinn: Visuelle lyder og hørbare farger
innen uke 48 Elevsamtaler og utviklingssamtaler på alle trinn
  Fellessamling v/ 3.trinn

 

Desember 2018
3. Julegrantenning
  Elevundersøkelsen udir for 5.- 7.trinn
  Adventsamling i Furnes kirke
13. Lucia ved 7.trinn
  Julegrøt ved 6.trinn
21. Fellessamling v/ rektor
21. Juleferie fra kl. 13:00

 

Januar 2019
2. Første skoledag etter juleferien

 

Februar 2019
6. Fellessamling v/ 5.trinn - Samefolkets dag
uke 8 Vinterferie

 

Mars 2019
6. Turneorg. 5.- 7.trinn: Hockeysveis
  Vinteraktivitetsdag 1.- 4.trinn
  Vinteraktivitetsdag 5.- 7.trinn
  Fellessamling v/ 4.trinn
  Foreldremøter på alle trinn
  Litteraturuke
uke 16 Påskeferie

 

April 2019
  Fellessamling v/ 2.trinn
  Trafikksikkerhetsdag 4.- 7.trinn

 

Mai 2019
  Elevsamtaler og utviklingssamtaler på alle trinn
uke 18/19 Vårdugnad FAU
uke 18/19 Vårdugnad skole
  Fellessamling v/ 1.trinn
  Tinestafetten

 

Juni 2019
19. Avslutning 7.trinn
20. Aktivitetsdag v/ elevrådet
21. Fellessamling i bakken v/ rektor kl. 12:30
21. Sommerferie fra kl. 13:00

Med forbehold om at endringer kan forekomme i løpet av året.

Inndeling av skoledagen

Inndeling av skoledagen
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Arb.økt 1 08:20-09:20 08:15-09:20 08:15-09:20 08:15-09:20 08:15-09:20
Friminutt 09:20-09:30 09:20-09:30 09:20-09:30 09:20-09:30 09:20-09:30
Arb.økt 2 09:30-10:35 09:30-10:30 09:30-10:30 09:30-10:30 09:30-10:35
Matpause 10:35-10:50 10:30-10:50 10:30-10:50 10:30-10:50 10:35-10:50
Langfriminutt 10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20
Arb.økt 3 11:20-12:05 11:20-12:05 11:20-12:05 11:20-12:05 11:20-12:05
Friminutt 12:05-12:15 12:05-12:15 12:05-12:15 12:05-12:15 12:05-12:15
Arb.økt 4 12:15-13:00 12:15-13:00 12:15-13:00 12:15-13:00 12:15-13:00
Friminutt   13:00-13:10 13:00-13:10 13:00-13:10 S: FRI
M:13:00-13:10
Arb.økt 5   13:10-14:10 13:10-14:10 13:10-14:10 S: FRI
M:13:10-14:10
Leksehjelp 13:00-14:00   14:10-15:10    

S = Småtrinnet: 1.- 4.trinn
M = Mellomtrinnet: 5.- 7.trinn

Satsningsområder skoleåret 2017-2018

ØKT LÆRINGSUTBYTTE

Ringsaker kommunes langsiktige satsningsområde for Ringsakerskolen er fortsatt økt læringsutbytte for alle elever. Dette er styrende for satsningen på Kylstad skole og i kommunen.

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, kommunene og fylkesmannen i Hedmark deltar Kylstad skole i prosjektet "Kultur for læring". "Kultur for læring" er et forbedrings- og innovasjonsarbeid som har til hensikt å løfte skoleresultatene i hele fylket og skape en positiv holdning til utdanning. Målet er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn.

Prosjektet går fra 2016 - 2022, og dette skoleåret skal vi arbeide mye med pedagogisk analyse for å kunne utvikle og jennomføre målrettede og begrunnede tiltak.

I samarbeid medd skoleeier og barneskolene i Furnes krets deltar Kylstad i pilotering av nettbrett i prosjektet "Digital læring". Våre 1. og 2.trinns elever får nettbrett før høstferien, og resten av elevene får nettbrett etter jul. Bruk av digitale vektøy i opplæringen skal benyttes for å gjennomføre god og effektiv undervisning. Elevene skal ha gode digitale ferdigheter, og de skal utvikle faglig kunnskap og uttrykke egen kompetanse gjennom digitale verktøy. Vi gleder oss til å delta i piloteringen og forventer gode resultater i forhold til elevenes motivasjon og læring.

Vi viderefører også vårt arbeid med:

Kartlegging:
Ringsaker kommune har et kartleggingssystem der elevenes faglige ferdigheter kartlegges årlig. Skolen følger systematisk opp resultatene  fra kartleggingsprøvene på system- og individnivå.
Kartleggingsresultatene gir oss et godt grunnlag for å tilrettelegge for tilpasset opplæring og økt læringsutbytte ved Kylstad skole. Vi benytter oss av flere digitale kartleggingsverktøy og bruker pedagogisk analyse i arbeid med resultatoppfølging.

Program for systematisk begynneropplæring i lesing og skriving:
Vi følger Ringsaker kommunes program for systematisk begynneropplæring i lesing og skriving. Strukturert stasjonsundervisning med veiledet lesing gjennomføres på alle trinn fra 1. til 4.trinn. Gjennom prosjektet "Digital læring" vil vi nå ta i bruk metoden STL+, hvor elevene skriver seg til lesing med lydstøtte.

Ny start:
Ny start er et tilbud innenfor skolens arbeid med tilpasset opplæring. Det gis til elever på 2.trinn som ikke har fått godt nok utbytte av den ordinære lese- og skriveopplæringen.

Lese- og læringsstrategier:
For å tilrettelegge for at elevene skal tilegne seg gode lesestrategier har vi fokus på systematisk bruk av ulike læringsstrategier. Kylstad skole har utarbeidet en helhetlig plan for læringsstrategier 1. - 7.trinn.
Læringsstrategier er fremgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Det er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå læringsmål.

Program for systematisk regneopplæring:
Vi følger Ringsaker kommunes program for systematisk begynneropplæring i regning. Metodikken er bygget opp rundt: Strukturert stasjonsundervisning, foreldredeltakelse og kompetanseutvikling. Sentrale stasjoner er: Veiledet regning, oppgavestasjon, problemløsningsstasjon, repetisjon- og spillstasjon, digital stasjon, geometri-, måling- og konstruksjonsstasjon. Elevene fra 5. - 7.trinn har utvidet timetallet med 1 time/uka i faget matematikk fra skoleåret 2017/18. Timen benyttes til å arbeide med regning i kontekst og til å gå dypere inn i noen temaer. Fra 4.trinn benytter skolen seg av Smart Øving og Smart Vurdering. Smart Øving er et digitalt verktøy, hvor elevene får differensierte øvingsoppgaver tilpasset sitt mestringsnivå, og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevenes måloppnåelse.

Engelsk:
Skolen jobber videre med å forbedre sine engelskresultater. Det er tilrettelagt for skolebasert kompetanseheving i engelsk, og vi er organisert med eget fagteam i engelsk som skal bidra til å øke læringstrykket i faget. På skolen organiseres deler av engelskundervisningen med stasjoner og vi benytter metoden veiledet lesing.

God læringsledelse:
Klasseledelse: Skolen jobber kontinuerlig med god klasseledelse. Våre lærere skal alle framstå som trygge og gode klasse- og læringsledere. Gode læringsledere er gode på å gi elevene tilbakemelding som fremmer læring.

Vurdering for læring: I arbeidet med å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene, viser forskning og studier at skolens vurderingspraksis er avgjørende. I arbeidet med vurdering for læring skal vi jobbe med at:
   Elevene skal kjenne målene.
   Elevene skal få tilbakemeldinger.
   Elevene skal få råd om forbedring. 
   Elevene skal ha en aktiv rolle i eget læringsarbeid.

For å få til dette må vi arbeide for å skape en læringsfremmende kultur på skolen og i klasserommet. En kultur der det er lov å prøve og feile, og hvor vi oppmuntrer til å stille spørsmål. En kultur hvor vi stimulerer til utforskning og undring. I en læringsfremmende kultur er det en grunnleggende respekt og forståelse for at alle har noe å bidra med i fellesskapet.
Vi fokuserer spesielt på at elevene engasjeres, og er aktive i eget læringsarbeid og utvikling. Læringspartner er en av flere metoder vi bruker systematisk, både for å fremme læring og sosial kompetanse.

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

Et godt læringsmiljø for elevene er en forutsetning for økt læringsutbytte. Viktige tilbakemeldinger til oss er deltakelse fra dere på foreldreundersøkelsen som gjennomføres på alle trinn. Det samme er det med elevundersøkelsen som gjennomføres på 5., 6. og 7.trinn nå i høst. I tillegg gjennomfører vi våre egne "Trivselsundersøkelser" høst og vår.
Kylstad skole har et flott uteområde hvor aktive og fornøyde elever kan boltre seg. Dette er takket være en aktiv og engasjert foreldregruppe. Skolen er veldig takknemlig for det store foreldreengasjementet, og for den innsatsen som blir lagt ned for skolen vår.

Fellessamlinger i gymsalen arrangeres hver måned, og trinnene har ansvar etter tur.

Turneorganisasjonen kommer på besøk gjennom hele året.

Fellesforestilling: Hvert 3.år setter skolen opp en fellesforestilling som inkluderer alle elevene og ansatte ved skolen.

Handlingsplan mot mobbing: Det jobbes aktivt med et godt skolemiljø. Handlingsplanen vår inneholder gode tiltak for hvordan vi skal drive forebyggende arbeid mot mobbing, og hvordan vi skal håndtere situasjoner hvor barn er blitt krenket.

Trivselsledere: Dette er et forebyggende program for å skape et godt skolemiljø. Det er et viktig tiltak for å tilrettelegge for positiv aktivitet i langfriminuttet. Vi har kjempeflinke trivselledere på skolen som har et ekstra fokus på at alle skal inkluderes i leken.

Vennskapsuke arrangeres i uke 39

Gym for tanker og følelser bygger på programmet "Psykologisk førstehjelp". Vi ønsker med dette å bidra til barns utvikling av kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier for å takle medgang og motgang. Å lære barn hvordan de kan påvirke eget liv ved å forholde seg aktivt til egne tanker, følelser og handlinger, antas å ha en forebyggende og helsefremmende effekt.

Årshjul for aktiviteter for hele skolen og på trinn for å bygge opp under et godt og inkluderende skolemiljø.

Sosial kompetanse: Skoleåret 2016/17 skal skolen utarbeide ny plan for skolens arbeid med sosial kompetanse. Planen skal innholde tiltak og handlingsplaner for læring, forbygging og håndtering av ulike sider ved elevenes sosiale kompetanse og læringsmiljø.