Samarbeidsutvalget / Skolemiljøutvalget

Samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget er skolens høyeste samarbeidsorgan. Samarbeidsutvalget (SU) / skolemiljøutvalget skal ha en rådgivende, kontaktskapende og samordnende funksjon for partene i skolesamfunnet. Det skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget har på visse områder fått delegert avgjørende myndighet innenfor skolen, mens det i en rekke saker kan gi uttalelse, f.eks. budsjettforslag, disponering av skolens tildelte midler til undervisning, vedlikehold, trafikksikkerhet, utearealer m.m.

Samarbeidsutvalgets medlemmer skoleåret 2017/18:

Kommunens representant Tone Høisveen
Fra foreldrerådet Leif-Erik Haugli, leder
  Merete F. Moen, nestleder
Fra lærerpersonalet Geir Nicolaisen
Fra SFO Reidun Kristiansen
Fra elevrådet 2 representanter
Rektor Line Osmo

 

Foreldrerådet

Foreldrerådet ved Kylstad skole består av samtlige elevers foreldre / foresatte. Foreldrerådet skal spesielt arbeide for å bygge ut og styrke samarbeidet mellom hjemmene og skolen, og sammen med skolen legge forholdene til rett for trivsel og trygghet blant elevene.
 

Foreldrerådets styre / arbeidsutvalg (FAU) medlemmer skoleåret 2017/18:

  Navn Tlf. Epostadresse
Leder Leif Erik Haugli 97586701 lehaugli@hotmail.com
Nestleder Merete F. Moen 99224170 mfi@ringsaker.kommune.no
Kasserer Lars Skjelseth 91782481 lars.skj@bbnett.no
Sekretær Lene Smith 45234103 lenesmith29@gmail.com
1.trinn Stine M. Håkensen 94166951 stine_hakensen@hotmail.com
  Johannes Hovde 94893900 j-hovde@online.no
2.trinn Hanne Line Stramrud 47632527 stramiss75@hotmail.no
  Gry-Elisabeth S. Johannesen 95100029 gry@servicetjenesterogimport.no
3.trinn Tom Arne Ingvaldsen 95793988 tar-ingv@outlook.com
  Pål Gerhard Wulfsberg 99799199 pal.wulfsberg@online.no
4.trinn Marthe Amdahl Mathisen 95870703 martheamdahl@hotmail.com
  Anita Brenden 91303548 anita@skyttermoen-anlegg.no
5.trinn Hilde Mari Å. Mausethagen 90939980 h-ihes@online.no
  August Andreas N. Syverinsen 96518802 augustnord@gmail.com
6.trinn Ingrid Lunna 48142645 ingrid@lunna.as
  Camilla Gjerlaug 91728569 cskau@online.no
7.trinn Hanne Berntsen 95918033 hannebe2@online.no
  Solveig Schjerpen 90531134 lsolschj@skole.ringsaker.kommune.no

 

Elevråd og klasseråd

Elevrådet består av to representanter fra hvert trinn fra 4.-7.trinn, en gutt og ei jente. Alle representantene har stemmerett og kan delta i fremleggelse av saker og i diskusjoner. Rådet velger en leder og en nestleder. Leder og nestleder  i elevrådet blir også innkalt til møter i samarbeidsutvalget. Elevrådet tar opp aktuelle saker som kommer fra elevene og bringer dem videre i systemet. Ved Kylstad skole er det elevrollen, skolemiljøet, utemiljøet og eleven i forhold til medelever som har stått i fokus for elevrådsarbeidet. Kontaktlærer for elevrådet er Geir Nicolaisen.

Elevrådets medlemmer skoleåret 2017/18:

Trinn Navn
4.trinn Andrea og Jørgen
5.trinn Erik og Serine
6.trinn Eli og Erik
7.trinn Jørgen (leder) og Kjersti (nestleder)

Klassene gjennomfører jevnlig klasseråd. Her skal saker / tema som vedgår elevene tas opp til drøfting. Saker som skal opp i elevrådet eller som klassen vil ta opp, gjennomgås i klasserådet, likså tilbakemeldinger fra elevrådet. Kontaktlærer har ansvar for gjennomføring av klasseråd.