Samarbeidsutvalget - SU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle parter i skolen representert: Elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

*Forslag til budsjett
*Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
*Plan for hjem - skole samarbeid
*Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
*Skolens informasjonsvirksomhet
*Prinsipper for valg av bøker til skolebibliotek
*Fritidsaktiviteter
*Skoleskyss
*Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
*Ordensreglementet.

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

FAU ledes innværende skoleår av Georg Skutlaberg. Kontaktinfo: ge-skutl@online.no

Elevrådet

Elevrådet skal arbeide for et godt og aktivt miljø på Kirkenær. Elevrepresentantene tar med vedtak i elevrådet tilbake til klassemøtene. To elever fra andre til sjuende trinn er representert i elevrådet. Styret består av leder, nestleder og sekretær. Assisterende rektor er elevrådskoordinator.