Spesialisering

Enheten har ansatt spesialvernepleier. Fagkonsulent arbeider med kompetanseheving i enheten og ut til hele helse – og omsorgstjenesten. Fagkonsulent tilbyr også informasjon til kommunens øvrige innbyggere og samarbeider med spesialisthelsetjenesten ved alderspsykiatriske avdelinger i Sykehuset Innlandet. Fagkonsulenten arrangerer pårørendeskole sammen med våre nabokommuner og tilbyr individuelle støttesamtaler til pårørende for hjemmeboende personer med kognitiv svikt / demens. Demensteamet i kommunen består av spesialvernepleier og spesialsykepleiere i avdeling.

Demensenheten har utarbeidet et grunnlagsdokument som beskriver målsetting og kriterier for tjenester fra spesialenheten. Dokumentet kan leses under.

Demensteamet: Når bør vi kontaktes og hva kan vi hjelpe med?

Demensteamet består av spesialsykepleiere og spesialvernepleier fra demensenheten, samt andre profesjoner ved behov. 

Demensteamet bør kontaktes ved:

 • Problemer med hukommelsen; glemmer nylige hendelser eller stadig gjentar historier
 • Problemer med å orientere seg i kjente omgivelser
 • Problemer med tidsorientering
 • Problemer med å utføre kjente aktiviteter/ gjøremål. Dette kan eksempelvis være bilkjøring.
 • Problemer med å holde avtaler
 • Endret atferd eller forsterkede personlighetstrekk. Dette kan eksempelvis være mistenksomhet, irritabilitet eller angst
 • Problemer med å bruke kjente husholdningsapparater  

Demensteamet kan tilby:

 • Samtale med den som har en kognitiv/mental svikt og deres pårørende 
 • Kartlegge ressurser og begrensninger/svikt ved bruk av standardisert kartleggingsverktøy, og tilrettelegge for mestring
 • Kartlegge behov for ulike typer velferdsteknologi
 • Informere om ulike kommunale tilbud, både for personen med demens og deres pårørende
 • Henvise til fastlegen for demensutredning  
 • Hvem kan ta kontakt med demensteamet?

Kontakt demensteamet

Fagkonsulent i Demensenheten:
Marit Sjørengen
Telefon 62 33 56 13

Leder forsterket skjermet enhet Helgøya:
Boel K. Houmb
Telefon 62 33 66 26

Leder avd. Brumunddal
Sissel M. Møller
Telefon 62 33 56 35

Leder avd. Moelv
Lise F. Lundstein
Telefon 62 33 57 40

​Kontaktpersoner kan ringes mandag til fredag fra kl. 08.00 - 15.00.

Sykehjemsplasser

Enheten drifter 50 sykehjemsplasser ved henholdsvis Brumunddal bo – og aktivitetssenter, Ringsaker bo – og aktivitetssenter og Sundheimen på Helgøya. Tilbudet er langtidsopphold eller observasjonsopphold. Enheten er inndelt i seks grupper ut fra funksjonsnivå til pasientene. Pasientene tilbys plass ved den gruppen som best er tilpasset deres behov og flytting internt mellom gruppene gjøres etter faglige vurderinger.

Demensenheten tilbyr også dagplass ved våre dagsenter i Moelv og Brumunddal.

Demensenhetens enheter

Avdeling forsterket skjermet enhet

Sundheimen, Helgøya
Helgøyvegen 99
2350 Nes H
Tlf.: 62 33 66 27
Kapasitet: 3 grupper og totalt 10 passer

Avdeling Moelv

Ringsaker bo – og aktivitetssenter
2 grupper med 8 plasser på hver                                         
Storgata 73
2390 Moelv
Tlf.: 62 33 57 41

Soltun – dagsenter. 
Tlf.: 62 33 57 43

Avdeling Brumunddal

Brumunddal bo – og aktivitetssenter
24 plasser
3 grupper med 8 plasser på hver
Ringen 2
2388 Brumunddal
Tlf.: gruppe 3: 62 33 56 34
Tlf.: gruppe 4: 62 33 56 38
Tlf.: gruppe 5: 62 33 56 32

Dagsenter
Tlf.: 62 33 56 39

Tjenestene ved skjermet enhet

Skjermet enhet er tilrettelagte plasser for personer med demens. Dette er et tilbud med heldøgns helse – og omsorg. Personalet har spesialkompetanse innen fagfeltet kognitiv svikt/ demens / alderspsykiatri.

Skjermet enhet (SE) referer til sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie, og 
er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet. 

Demensplan 2015 fra Helsedirektoratet beskriver at nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger bør være tilpasset og tilrettelagt for personer med demens. 
 
De ideelle kravene til en skjermet enhet er:
Skjermet enhet er et bo - og behandlingstilbud på forsvarlig nivå til en gruppe beboere som trenger langvarig, bevisst og stabil innsats for å fungere nært opp til den grense de organiske hjerneskader setter.     Oslo - prosjektet, Nygård, Engedal og Hagfors, 1989

Forskrift for boform med heldøgns omsorg og pleie § 4 - 7 beskriver at målgruppen er mennesker med demens og at diagnose skal være fastslått.

Hovedmålsettinger for demensenheten

Enheten gir et individuelt tilpasset tilbud til: 

 • Pasienter med demens- og alderspsykiatriske diagnoser.
 • Pasienter ved utredning av kognitiv svikt/ demens.

Livskvalitet
Pasientene opplever best mulig livskvalitet.

Enhetens omsorgsfilosofi bygger på et helhetlig menneskesyn
Den enkelte pasient får dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov i et trygt, stabilt og forutsigbart miljø.

Riktig omsorgsnivå ut fra individuelle forutsetninger
Den enkelte pasient fungerer tilfredsstillende ut fra egne ressurser etter filosofien om personsentrert omsorg.

Aktivitet og sosialt samvær etter individuelle behov
Pasientene opplever en meningsfull hverdag. Gruppesammensetninger bør så langt det lar seg gjøre settes sammen ut fra funksjonsnivå, behandlings - og aktivitetsbehov.                      

Vurderingsmomenter for inntak og opphold i Demensenheten bygger på:

 • Pasient - og brukerrettighetsloven
 • Helse - og omsorgstjeneste loven
 • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forvaltningsloven 
 • Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten
 • Demensplan 2015

 

 

Delmålsetting for langtidsopphold

 

 • Pasienten har en individuelt tilrettelagt tjeneste. Enheten har et trygt, oversiktlig og forutsigbart fysisk og psykososialt miljø. Tilbudet gis innenfor de organisatoriske betingelser for enheten.

 • Miljøet er tilrettelagt slik at det gir oppmuntring og støtte til pasienten, og personalet vektlegger gjenværende ressurser framfor begrensninger.

 • Pasienten har mulighet for å opprettholde sine funksjoner lengst mulig gjennom individuell veiledning og tilrettelegging, og opplever en meningsfylt hverdag ut i fra individuelle forutsetninger og behov.

 • Pasienten har mulighet til å ta egne valg i dagligdagse gjøremål og sosiale aktiviteter i den grad dette er faglig forsvarlig. Personalet fokuserer på ro, tilpasning av stimuli og individuelle miljøtiltak.

 • Pasienten opplever meningsfylte dialoger og bekreftelser på egen person. Personalet har kjennskap til pasientens bakgrunn gjennom aktiv bruk av skjema for bakgrunnsopplysninger og dialog med nærpersoner.

 • Utfordrende atferd møtes primært med miljøtiltak og pasienten har tilpasset oppfølging av personalet. 

 • Pasienten møter helsepersonell som har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker med kognitiv svikt.

 • Pasientens omsorgsbehov evalueres fortløpende gjennom daglige observasjoner ved bruk av standardiserte observasjonsskjemaer. Ved endring i omsorgsnivå vurderes overflytting til annen funksjonsgruppe innad i enheten eller omsorgsdistriktet.

 • Enheten har et godt samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjeneste og den øvrige omsorgstjenesten i kommunen.

 • Pasienten får vurdert sin samtykkekompetanse, og personalet har spesiell kompetanse om diagnoser innen fagfeltet.

Delmålsetting for observasjonsopphold

 • Oppholdet planlegges i samarbeid med den enkelte pasient, nærpersoner og omsorgsdistrikt.

 • Det tilstrebes et hensiktsmessig samarbeid med fastlege.

 • Pasientens omsorgsbehov evalueres fortløpende gjennom daglige observasjoner ved bruk av standardiserte observasjonsskjemaer.

 • Pasienten utredes av lege for sitt sykdomsforløp i samarbeid med øvrig helsepersonell. Diagnose fastslås hvis mulig.

 • Det tilrettelegges for at pasienten fortsatt skal kunne mestre sine dagligdagse gjøremål. Målet er man klarer seg selv lengst mulig - med bakgrunn i overordnet strategi for helse og omsorgstjenesten; Forebygging og mestring.

 • Etter observasjonsoppholdet får pasienten et tilrettelagt tjenestetilbud på rett omsorgsnivå.

 • Observasjonsopphold har en varighet på inntil 8 uker.

 • Det gjennomføres samarbeidsmøte med nærpersoner og andre aktuelle samarbeidsparter i løpet av observasjonsoppholdet.

 • Personalet skal bidra til god kommunikasjon mellom aktuelle samarbeidspartnere for å gi pasienten en helhetlig oppfølging. 

 • Enheten har et godt samarbeid med nærpersoner og spesialisthelsetjeneste, samt den øvrige omsorgstjenesten i kommunen.

 • Pasienten får vurdert sin samtykkekompetanse.

Samtalegruppe for pårørende til personer med kognitiv svikt

Velkommen til samtalegruppe for deg som er pårørende til personer med demens.
Vi ønsker å bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens, og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Her møter du også andre pårørende i samme situasjon. Man kan utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Målgruppe:

Alle som er pårørende til personer med kognitiv svikt/demenssykdom.

Hva foregår:

Vi prater sammen om det som opptar oss og deler erfaringer. Det er godt å prate med andre i «samme båt». To fagpersoner er til stede hver gang og kan komme med innspill og svar på spørsmål.

Sted:

Kantina på Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Når:

Første mandag i måneden, kl. 1800 – 2000 (unntatt juli og august, ferie)

 

Demensvennlig kommune og aktivitetsvenn

Demensvennlig samfunn Ringsaker kkommune har undertegnet samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å være demensvennlig kommune. Spesialvernepleier samarbeider med Ringsaker Demensforening i dette arbeidet. 


Prosjektet er er en del av samarbeidsavtalen om et mer demensvennlig samfunn. Arbeidsgruppen ledes av spesialvernepleier. Ta kontakt dersom du ønsker å være en frivillig aktivitetsvenn. Da vil du bidra til at en med demens får flere gode dager og opplevelser.