Våre oppgaver

Enhet for tjenestetildeling og samhandling har ulike oppgaver:

 • Svare på spørsmål
 • Gi veiledning
 • Ta imot og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester. 
 • Gjennomføre kartlegging og utredning i samråd med søker.
 • Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.
 • Sikre riktige tjenester til riktig tid og i riktig omfang, i samarbeid med de øvrige enhetene i kommunen.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Ringsaker kommune tilbyr nødvendige helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenester ytes ut fra den enkelte brukers individuelle behov. 

Noen tilbud er åpne og tilgjengelige for alle, men de fleste tilbudene kommunen yter etter helse- og omsorgstjenesteloven, må det søkes om. 

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov. 

For å sikre en effektiv og riktig saksbehandling, er det ønskelig at det sammen med søknaden legges ved følgende dokumenter:

 • Legeerklæring/epikriser/diagnoser
 • Kopi av selvangivelse/utskrift av siste likning der dette er aktuelt
 • Opplysninger om hjelpestønad/søkt dato og vedtak fra nav

Dersom søknaden din ikke kan behandles innen tre uker, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet.

Slik søker du

Det oppfordres til bruk av elektronisk søknadsskjema. Ved elektronisk søknad trenger du en elektronisk ID for å logge inn. Vi gjør oppmerksom på at du blir bedt om å oppgi fullt fødsels- og personnummer når du søker om helse- og omsorgstjenester.  

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk samtykkeskjema

Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk kan du printe ut en papir versjon av søknadskjema. Papirsøknad kan du også få utlevert ved Ringsaker kommunes Innbyggerservice i Brugata 2 i Brumunddal. Fyll ut dette og send det, med vedlegg, til vår adresse. Eller lever det fysisk i vår postkasse ved inngangen til NAV bygget i Nordåsvegen 4, Brumunddal.

Innsyns- og klagerett

Dersom du ønsker å gjøre deg kjent med de saksdokumentene som ligger til grunn for vurdering og avgjørelse, har du som hovedregel rett til innsyn i dokumentene i henhold til lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) § 18. Dersom du ønsker innsyn, kan du ta kontakt med enhet tjenestetildeling eller sende brev med krav om innsyn. 

Du vil motta vedtak, som du har klagerett på. Opplysninger om klageretten vil bli omtalt i det enkelte vedtak.

Pasient- og brukerombudet

Ved behov for bistand utover de ansattes veiledningsplikt, kan pasient. Og brukerombudet i Innlandet kontaktes. Ombudet skal ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet. Telefonnummer: 62 55 14 90.

Koordinerende enhet

Enhet tjenestetildeling og samordning er kommunens koordinerende enhet. Dette innebærer følgende sentrale oppgaver:

 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Systemansvar for individuell plan og koordinator
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering

Koordinator/barnekoordinator og individuell plan

Jamfør forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator skal kommunen:

 • Sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • Sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
 • Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
 • Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Betalingstjenester - Satser

Betaling for flere av kommunens helse- og omsorgstjenester kan kreves i tråd med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Noen tjenester har egenandel, opplysninger om dette følger med vedtaket. Egenbetalingssatser i Ringsaker kommune 2023:

Fysioterapibehandling

Hjemmetjenester

Langtidsopphold ved sykehjem

Korttidsopphold ved Kommunalmedisinsk senter KMS

Trygghetsalarm

Lover og forskrifter

Rettighetene du har til tjenester er nedfelt i loven, men kommunen gir også innbyggerne tjenester etter kommunale retningslinjer som ikke er omtalt som rettigheter i loven.

Lover

Forvaltningsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient og brukerrettigheter

Forskrifter

Forskrift om pasientjournal

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene