Spesialisering

Enhet for institusjonstjenester har spesialsykepleiere og spesialvernepleiere, samt helsefagarbeidere som har kompetanse og videreutdanning innen demens. Sykehjemmene i Brumunddal, Moelv og på Sundheimen har egne skjermede grupper /avdelinger som er spesielt tilrettelagte for personer med demens. På Sundheimen er det også en egen forsterket skjermet enhet som er spesielt tilrettelagt for personer med alvorlig kongitiv svikt og langtkommen demens.  

 

Om oppfølging og tilbud

Enhet for tjenestetildeling bør kontaktes ved:

 • Problemer med hukommelsen; glemmer nylige hendelser eller stadig gjentar historier
 • Problemer med å orientere seg i kjente omgivelser
 • Problemer med tidsorientering
 • Problemer med å utføre kjente aktiviteter/ gjøremål. Dette kan eksempelvis være bilkjøring.
 • Problemer med å holde avtaler
 • Endret atferd eller forsterkede personlighetstrekk. Dette kan eksempelvis være mistenksomhet, irritabilitet eller angst
 • Problemer med å bruke kjente husholdningsapparater  

Aktuelle tilbud og tjenester:

 • Samtale med den som har en kognitiv/mental svikt og deres pårørende 
 • Kartlegge ressurser og begrensninger/svikt ved bruk av standardisert kartleggingsverktøy, og tilrettelegge for mestring
 • Kartlegge behov for ulike typer velferdsteknologi
 • Informere om ulike kommunale tilbud, både for personen med demens og deres pårørende
 • Henvise til fastlegen for demensutredning 

Tilrettelagte sykehjemsplasser for personer med demens

Enheten drifter 50 sykehjemsplasser som er spesielt tilrettelagt for personer med demens ved henholdsvis Brumunddal sykehjem, Moelv sykehjem og Sundheimen på Helgøya. Tilbudet er langtidsopphold eller observasjonsopphold. Avdelingene er inndelt i grupper ut fra funksjonsnivå til pasientene. Pasientene tilbys plass ved den gruppen som best er tilpasset deres behov og flytting internt mellom gruppene gjøres etter faglige vurderinger.

Demensenhetens enheter

Avdeling forsterket skjermet enhet

Sundheimen, Helgøya
Helgøyvegen 99
2350 Nes H
Tlf.: 62 33 66 27
Kapasitet: 3 grupper og totalt 10 passer

Avdeling Moelv

Ringsaker bo – og aktivitetssenter
2 grupper med 8 plasser på hver                                         
Storgata 73
2390 Moelv
Tlf.: 62 33 57 41

Soltun – dagsenter. 
Tlf.: 62 33 57 43

Avdeling Brumunddal

Brumunddal bo – og aktivitetssenter
24 plasser
3 grupper med 8 plasser på hver
Ringen 2
2388 Brumunddal
Tlf.: gruppe 3: 62 33 56 34
Tlf.: gruppe 4: 62 33 56 38
Tlf.: gruppe 5: 62 33 56 32

Dagsenter
Tlf.: 62 33 56 39

Tjenestene ved skjermet avdeling

Skjermet avdeling er tilrettelagte plasser for personer med demens. Dette er et tilbud med heldøgns helse – og omsorg. Personalet har spesialkompetanse innen fagfeltet kognitiv svikt/ demens / alderspsykiatri.

Demensplan 2015 fra Helsedirektoratet beskriver at nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger bør være tilpasset og tilrettelagt for personer med demens. 
 Forskrift for boform med heldøgns omsorg og pleie § 4 - 7 beskriver at målgruppen er mennesker med demens og at diagnose skal være fastslått.

Hovedmålsettinger for demensenheten

Enheten gir et individuelt tilpasset tilbud til: 

 • Pasienter med demens- og alderspsykiatriske diagnoser.
 • Pasienter ved utredning av kognitiv svikt/ demens.

Livskvalitet
Pasientene opplever best mulig livskvalitet.

Enhetens omsorgsfilosofi bygger på et helhetlig menneskesyn
Den enkelte pasient får dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov i et trygt, stabilt og forutsigbart miljø.

Riktig omsorgsnivå ut fra individuelle forutsetninger
Den enkelte pasient fungerer tilfredsstillende ut fra egne ressurser etter filosofien om personsentrert omsorg.

Aktivitet og sosialt samvær etter individuelle behov
Pasientene opplever en meningsfull hverdag. Gruppesammensetninger bør så langt det lar seg gjøre settes sammen ut fra funksjonsnivå, behandlings - og aktivitetsbehov.                      

Vurderingsmomenter for inntak og opphold i Demensenheten bygger på:

 • Pasient - og brukerrettighetsloven
 • Helse - og omsorgstjeneste loven
 • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forvaltningsloven 
 • Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten
 • Demensplan 2015

 

 

Delmålsetting for langtidsopphold

 

 • Pasienten har en individuelt tilrettelagt tjeneste. Enheten har et trygt, oversiktlig og forutsigbart fysisk og psykososialt miljø. Tilbudet gis innenfor de organisatoriske betingelser for enheten.

 • Miljøet er tilrettelagt slik at det gir oppmuntring og støtte til pasienten, og personalet vektlegger gjenværende ressurser framfor begrensninger.

 • Pasienten har mulighet for å opprettholde sine funksjoner lengst mulig gjennom individuell veiledning og tilrettelegging, og opplever en meningsfylt hverdag ut i fra individuelle forutsetninger og behov.

 • Pasienten har mulighet til å ta egne valg i dagligdagse gjøremål og sosiale aktiviteter i den grad dette er faglig forsvarlig. Personalet fokuserer på ro, tilpasning av stimuli og individuelle miljøtiltak.

 • Pasienten opplever meningsfylte dialoger og bekreftelser på egen person. Personalet har kjennskap til pasientens bakgrunn gjennom aktiv bruk av skjema for bakgrunnsopplysninger og dialog med nærpersoner.

 • Utfordrende atferd møtes primært med miljøtiltak og pasienten har tilpasset oppfølging av personalet. 

 • Pasienten møter helsepersonell som har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker med kognitiv svikt.

 • Pasientens omsorgsbehov evalueres fortløpende gjennom daglige observasjoner ved bruk av standardiserte observasjonsskjemaer. Ved endring i omsorgsnivå vurderes overflytting til annen funksjonsgruppe innad i enheten eller omsorgsdistriktet.

 • Enheten har et godt samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjeneste og den øvrige omsorgstjenesten i kommunen.

 • Pasienten får vurdert sin samtykkekompetanse, og personalet har spesiell kompetanse om diagnoser innen fagfeltet.

Delmålsetting for observasjonsopphold

 • Oppholdet planlegges i samarbeid med den enkelte pasient, nærpersoner og omsorgsdistrikt.

 • Det tilstrebes et hensiktsmessig samarbeid med fastlege.

 • Pasientens omsorgsbehov evalueres fortløpende gjennom daglige observasjoner ved bruk av standardiserte observasjonsskjemaer.

 • Pasienten utredes av lege for sitt sykdomsforløp i samarbeid med øvrig helsepersonell. Diagnose fastslås hvis mulig.

 • Det tilrettelegges for at pasienten fortsatt skal kunne mestre sine dagligdagse gjøremål. Målet er man klarer seg selv lengst mulig - med bakgrunn i overordnet strategi for helse og omsorgstjenesten; Forebygging og mestring.

 • Etter observasjonsoppholdet får pasienten et tilrettelagt tjenestetilbud på rett omsorgsnivå.

 • Observasjonsopphold har en varighet på inntil 8 uker.

 • Det gjennomføres samarbeidsmøte med nærpersoner og andre aktuelle samarbeidsparter i løpet av observasjonsoppholdet.

 • Personalet skal bidra til god kommunikasjon mellom aktuelle samarbeidspartnere for å gi pasienten en helhetlig oppfølging. 

 • Enheten har et godt samarbeid med nærpersoner og spesialisthelsetjeneste, samt den øvrige omsorgstjenesten i kommunen.

 • Pasienten får vurdert sin samtykkekompetanse.

Samtalegruppe for pårørende til personer med kognitiv svikt

Velkommen til samtalegruppe for deg som er pårørende til personer med demens.
Vi ønsker å bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens, og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Her møter du også andre pårørende i samme situasjon. Man kan utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Målgruppe:

Alle som er pårørende til personer med kognitiv svikt/demenssykdom.

Hva foregår:

Vi prater sammen om det som opptar oss og deler erfaringer. Det er godt å prate med andre i «samme båt». To fagpersoner er til stede hver gang og kan komme med innspill og svar på spørsmål.

Sted:

Kantina på Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Når:

Første mandag i måneden, kl. 1800 – 2000 (unntatt juli og august, ferie)

 

Andre tilbud for personer med demens

Ringsaker kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å være demensvennlig kommune. Spesialvernepleier samarbeider med Ringsaker Demensforening i dette arbeidet. Prosjektet er er en del av samarbeidsavtalen om et mer demensvennlig samfunn. Arbeidsgruppen ledes av spesialvernepleier. Ta kontakt dersom du ønsker å være en frivillig aktivitetsvenn. Da vil du bidra til at en med demens får flere gode dager og opplevelser.