Risikofaktorer og tidlig tegn på demens

 • Tidlig i livet: manglende skolegang/utdanning
 • Midt i livet: hørselstap, alvorlige hodeskader, hypertensjon (høyt BT), høyt alkoholforbruk, fedme/overvekt
 • Seinere i livet: røyking, ubehandlet depresjon, fysisk inaktivitet, sosial isolasjon, høy luftforurensning og dårlig regulert blodsukker v/diabetes
 • Forebygging eller utsettelse av debuten på demenssykdom, og/eller vedlikehold av funksjoner når demensdiagnosen er et faktum
 • Det antas at opptil 40% av demenstilfellene kan forhindres eller forsinkes ved målrettede tiltak mot 12 risikofaktorer gjennom livet, dette gjelder både på gruppenivå og individnivå

 

Tidlig tegn på kognitivsvikt eller demenssykdom

 • Hukommelsesproblemer som påvirker arbeidsevnen
 • Problemer med dagligdagse gjøremål/ manglende struktur i arbeidsoppgaver
 • Språkproblemer, spesielt benevning
 • Redusert oppmerksomhet/konsentrasjon
 • Problemer med å huske avtaler
 • Orienteringsproblemer i tid og sted
 • Tap av initiativ og engasjement
 • Vanskelig å lære seg nye ting
 • Humør/atferdsendringer

Hva kan du gjøre ved mistanke om demens?

 1. Bestill en dobbelttime hos fastlegen, skriv ned hva det er som er utfordrende, og presenter dette for fastlegen.
 2. Fastlegen gjør en vurdering og kommer med en anbefaling.
 3. Ved behov for vurdering om kommunale tjenester eller kontakt med demens teamet må du kontakte kommunens koordinerende enhet. Enhet tjenestetildeling og samordning. Demens teamet er et tverrfaglig team som kan komme på vurderingsbesøk hjem til deg.

Tilbud til mennesker med begynnende kognitivsvikt eller demenssykdom, og deres pårørende

Nasjonalforeningen Ringsaker demensforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesse-organisasjon for personer med demens og deres pårørende. Målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon. Foreningen driver også kampanjen Demensvennlig samfunn i samarbeid med Ringsaker kommune. Og en treningsgruppe ved Fønix i Brumunddal.

Demenskoordinator

Marit Sjørengen er demenskoordinator i Ringsaker kommune. 

Hun kan nås på telefonnummer 969 49 089 eller e-post marit.sjorengen@ringsaker.kommune.no.