Elevråd

Elevrådet består av en representanter og en vararepresentanter fra hvert trinn på 1.-7. trinn. De velges på klasseråd ved skolestart om høsten. Skoleleder deltar som veileder på elevrådsmøtene. 1.trinns-elevene er med først etter jul hvert år.

Elevrådet har ansvaret for;

  • å organisere Elevinspiratorer som sørger for god aktivitet ute i friminuttene på høsten, mot jul og på våren.
  • pynting av juletreet hvert år som står i skolens kantine.
  • fordeling av oppgaver på diskokveldene som arrangeres i skolens regi (Halloween-disko, Valentine-disko, Vår-disko)
  • behandle saker fra de enkelte trinn og være bindeleddet til trinnrådet.
  • å sørge for at elevers stemme høres i utarbeidelse av skolens uteområde og melde dette videre til FAU
  • ta mot saker fra FAU og behandle dem/bringe dem tilbake til trinnråd
  • være gode rollemodeller for andre elever i å følge de regler som gjelder på skolen

Elevrådet samarbeider med egen kontaktlærer om alle oppgavene som berører elevenes ve og vel.

Klassekontakter og FAU kontakter

På våren på hvert trinn, velges en representant som skal være FAU kontakt og en representant som skal være klassekontakt. Begge representantene har en vara der det er nødvendig.

Klassekontakten sørger for at det arrangeres to sosiale tilstelninger for trinnet i løpet av skoleåret. Klassekontakten søker samarbeidspartnere blant foreldrene.

Sammen med kontaktlærere forberedes det til foreldremøter og eventuelle avslutninger som; juleavslutning og sommeravslutning. Klassekontakten delegerer oppgaver til andre foreldre i forhold til hva som står på FAU sitt årshjul, se under FAU 2019-2020.

FAU kontakt er foreldrene sitt bindeledd til å være med å påvirke skolens arbeid og satsingsområder. Er det saker foreldre ønsker skal belyses eller fremmes, er det FAU kontakten for trinnet som tar dette med til FAU.

FAU

Alle foreldre/foresatte er medlemmer av foreldrerådet.
FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG blir nevnt under forkortelsen FAU.

FAU skal sammen med foreldrekontaktene være et bindeledd mellom foreldre og skole, de skal være med å utvikling et godt samarbeid mellom hjem og skole, planlegge tiltak mot og oppfølging av mobbing, bidra til et trygt læringsmiljø for elevene, utvikle det fysiske skolemiljøet eks, gjennom oppgradering av skolegården, bygging av lavvo etc.

FAU skal aktivt være med å evaluere og vurdere skolens innhold gjennom for eksempel, skolens satsingsområder, nasjonale prøvers resultater, foreldreundersøkelsen.

 

Foreldreinformasjon

Årshjul - Arrangementliste

Foreldre har i et samarbeidsprosjekt på foreldremøte utarbeidet egen regelmatrise for foreldre. Her har foreldre skriftliggjort de forventninger som ligger i det å være forelder på Gaupen skole:

Regelmatrise Foreldre

SMU + SU

To foreldre fra FAU velges til å sitte i skolens skolemiljøutvalg SMU og Skolemiljøutvalget SU. Foreldre og elever til sammen skal utgjøre et flertall.

SMU skal særlig behanlde saker som angår skolemiljøet.  SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for parter i skole- og evt. lokalsamfunnet. Utvalget skal særlig jobbe for å fremme kontakt mellom hjem - skole og skole-lokalsamfunn. Skoleleder er referent, har uttalerett men ikke stemmerett.