To ordninger er omfattet av forskriften:
erstatning ved avlingssvikt
erstatning ved svikt i honningproduksjon

Ordningen gjelder bare skader som er  forårsaket av klimatiske forhold (været), og som det ikke er mulig å tegne privat forsikring for. Foretaket må drive faglig forsvarlig, forebygge og begrense skadene. Ordningene tilskudd etter vinterskader på eng og erstatning ved tap av bikuber ble avviklet i 2015 med virkning fra 2016.

Erstatning etter forskrift om klimaskader i plante- og honningproduksjon kan gis til foretak som:

 
  1. har hatt svikt i plante- eller honningproduksjonen forårsaket av klimatiske forhold,
 
  1. på skadetidspunktet oppfyller vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket,

 

 
  1. ikke kan få dekket tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte, og
 
  1. uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Erstatning kan gis for svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster i forhold til gjennomsnittsavling i vekstgruppen, og svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per bikube i produksjon.

 

Linker til søknadsskjema, hjelpeskjema, forskrifter, m.m

Link til elektronisk søknadsskjema via Altinn.

Link til papirbaserte søknadsskjema for forskjellige vekstgrupper.

Link til eksempelsøknad grovfor med husdyr.

Link til oppskrift for omregning grovfôr til høy ved vekstgruppe grovfôr - salgsproduksjon.

Link til noteringsskjema - beitedager 

Link til kalkulator for beregning av beitedager.

Link til Excelark for omregning av fôrhøstet korn til kornmengde.

Link til omregningstabell for beregning av fôr på lager.

Link til forskrift om erstattning ved kimabetinget skade i plante - og honningproduksjon (erstattningsforskriften) og forskrift om satser for beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften).

Samlesider for avlingsskade Landbruksdirektoratet.

Husk god dokumentasjon i søknaden(e), og bruk feltet for kommentarer i søknaden aktivt til forklaringer og kommentarer. Begrunn de vurderinger du gjør under utfyllingen og noter dem på skjema. Det er bedre å skrive litt for mye enn litt for lite!  Trenger du mer plass til forklaringer og kommentarer, så skriv det på et vedlegg som du laster opp.

For mer informasjon og hjelp med søknad, kontakt en av de ansatte ved landbrukskontoret i Ringsaker. Hovedkontaktperson for avlingsskadeordningen på landbrukskontoret er Øyvind Håland, tlf. 96 94 20 72 / e-post: oyha@ringsaker.kommune.no