Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd

Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 1). Søknadsfrist del 1 er 15. mars, og del 2 er 15. oktober.

Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal.

Produksjonstilskudd omfatter følgende tilskuddsordninger:

 • Tilskudd for husdyr
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Areal- og kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til økologisk landbruk

 Disse pristilskuddsordningene blir håndtert på samme måte som produksjonstilskudd, og man søker i samme søknad: 

 • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland
 • Distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. 

 

Avløsertilskudd

Avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsing. For å kunne få tilskudd til avløsning må foretaket disponere dyr per 1.1 ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

 

Felles kriterier for produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, og er registrert i Enhetsregisteret.
Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold.

Mer informasjon finner du hos Landbruksdirektoratet.

 

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret  hvis det er noe du lurer på! 

Hanne Østby Velure, tlf. 96942075, hosv@ringsaker.kommune.no
Gerd Lodden Solberg, tlf. 96942081, gls@ringsaker.kommune.no
Andreas Karlsen, tlf. 958 45 140, kaa@ringsaker.kommune.no

 

Avløsning ved sykdom og fødsel

Tilskudd til sjukdomsavløsning og lignende blir regulert i «Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.». 

Reglene om beregning av tilskuddet står i Jordbruksavtalen og tar utgangspunkt i dagsatser som avhenger av typen og størrelsen på produksjonen i jordbruksforetaket. Det blir bare gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. Ved beregningen av tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden.

Mer informasjon finner du her hos Landbruksdirektoratet 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for videre avklaring.

Andreas Karlsen, Tlf. 95 84 51 40, kaa@ringsaker.kommune.no.

Hanne Østby Velure, Tlf. 96942075, hosv@ringsaker.kommune.no

 

Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere rekruteringa. Søknad sendes direkte til

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

Informasjon

Du finner mer informasjonog søknadsskjema på Landbruksdirektoratets sider.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret dersom du lurer på noe.

Hanne Østby Velure, tlf. 96942075, hosv@ringsaker.kommune.no
 

Tilskudd til generelle miljøtiltak - regionalt miljøprogram RMP

RMP er midler som skal brukes til generelle miljøtiltak i landbruket. Programmet er en viktig del av den helhetlige satsingen for et bærekraftig landbruk i fylket og skal ivareta særlige miljøhensyn i de ulike regionene. De skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger.

Hovedmålene i Hedmark er å:

 • opprettholde et variert og åpent kulturlandskap gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget
 • redusere forurensingen fra jordbruket og samtidig fremme produksjon gjennom god agronomi

Kriterier

Alle landbruksforetak som er berettiget å motta produksjonstilskudd kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Ved manglende/mangelfull gjødslingsplan og plantevernjournal kan tilskuddet avkortes helt eller delvis.

Beitelag som er registrert i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret kan søke om tilskudd til drift av beitelag.

Søknadsfrist

I Hedmark er søknadsfristen 15. oktober. Hvis du leverer etter 15. oktober blir tilskuddet redusert med kr 1000,- per virkedag. Kart med angivelse av tiltak og omfang av disse skal følge søknaden. Unntaket er tilskudd til drift av beitelag (Organisert beitebruk) hvor søknadsfristen er 20. oktober.

Søknadsskjema og informasjon

Statsforvalteren i Innlandet

Her finner du informasjon, og linker til søknadsskjema. 

Kontakt

Ta kontakt med Ringsaker Landbrukskontor dersom du trenger hjelp.

Ole Fredrik Dæhli, tlf. 96942071, ofd@ringsaker.kommune.no
Øyvind Håland, tlf. 96942072, oyha@ringsaker.kommune.no
Andreas Karlsen, tlf. 958 45 140, kaa@ringsaker.kommune.no

 

Spesielle miljøtiltak SMIL

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune.

Ny tiltaksstrategi 2024 - 2027 er vedtatt, og finnes i sin helhet her.

Mer informasjon

Statsforvalteren Innlandet
Landbruksdirektoratet

Kontakt

Kontakt gjerne landbrukskontoret ved Øyvind Håland, tlf. 96942072, oyha@ringsaker.kommune.no

 

Dreneringstilskudd

Landbrukstellingen i 2010 viste at nærmere 1 mill dekar av jordbruksjorda har dårlig drenering. Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover, i samsvar med regjeringens målsetting. God drenering bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre av den sterke drivhusgassen lystgass enn vannmettet jord.

Tilskudd til drenering ble gjeninnført i 2013 for jordbruksarealer som hadde blitt grøftet tidligere. Tilskuddet er kr 2.000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved usystematisk grøfting er tilskuddet kr 30 per løpemeter grøft begrenset oppad til kr 2.000,- per dekar. Arbeidet kan ikke settes i gang før tilskuddet er innvilget.

Fra 2016 kan det gis tilskudd til drenering for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. Kravet om at arealet tidligere skal være grøftet gjelder fortsatt for øvrige arealer.  

Etter at miljøplan ble avviklet fra 2015, er miljøplan trinn 2 erstattet med miljøvurdering av tiltaket.

Søknadsskjema og informasjon

Du finner mer informasjon om ordningen og de nødvendige søknadsskjema på sidene til  Statsforvalteren i Innlandet

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til ordningen, eller spørsmål knyttet til drenering generelt, så kontakt landbrukskontoret:

Ole Fredrik Dæhli, tlf. 96942071, ofd@ringsaker.kommune.no

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Lag, foreninger og foretak som driver næringsmessig beitedrift kan få støtte til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder finner du her.

Link til søknadsskjema på Altinn finner du her.

Link til forskriften på Lovdata finner du her.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp til å søke. Vår kontaktperson er Ole Fredrik Dæhli, tlf. 96942071, ofd@ringsaker.kommune.no

Organisert beitebruk

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Formålet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt å redusere tap av dyr på beite.

Informasjon og søknad

Tilskuddssatsene blir fastsatt av Statsforvalteren og søknadsfristen er også fylkesvis.

Søknaden om tilskudd skal leveres elektronisk. Søknadsskjema og mer informasjon finner du hos på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp til å søke. Vår kontaktperson er Ole Fredrik Dæhli, tlf. 96942071, ofd@ringsaker.kommune.no

Søknadsfrister

Oversikt søknadsfrister 2021 finner du på nest siste side i Landbruker'n 2020, og her på siden for alle tilskuddsordninger i jordbruket hos Landbruksdirektoratet.