IST Home for foresatte

IST-Home appen

Ringsaker benytter IST Everyday som skoleadministrativt system. Ved skoleårets begynnelse 2023 innføres en ny app for foresatte, IST Home. Appen er koblet direkte mot IST-løsningen som benyttes både i skoler og i kommunale barnehager og vil være en viktig kommunikasjonskanal for deg som har barn i barnehage og/eller skole/SFO. 

Last ned IST Home fra Appstore eller Google Play til din mobiltelefon og logg inn med ID-porten (bankID/Min ID) 

Sjekk at dine barns navn kommer frem i appen. Hvis ikke, ta kontakt med skolen din.  

Appen har flere funksjoner, her er noen:

 • gir oversikt over aktiviteter for barn i barnehage/SFO/skole, planer, timeplaner osv. 
 • gruppemeldinger fra lærere til foresatte 
 • en-til-en meldinger til/fra lærere 
 • melde fravær, vise fravær, statistikk 
 • se karakterer 
 • booke time for samtale 
 • oppdatere kontaktopplysninger 
 • tilgang til samtykke-/ og søknadsskjemaer (Saksflyt)

Ved å følge denne lenken kommer du til nettsiden IST Home for foresatte der det ligger brukerveiledninger og Ofte stilte spørsmål: ISTHome

Saksflyt

Du kan logge deg inn i Saksflyt ved å følge lenken, eller gå gjennom IST-Home appen- Meny- Anne funksjonalitet. Denne siden gir tilgang til samtykke- og søknadsskjemaer. Hvis det ligger skjemaer som skal godkjennes her, vil du få en varsel per e-post.  

Digitaliseringsarbeidet i Ringsakerskolen

Ambisjonene og målene i regjeringens Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole, legger føringer for digitaliseringsarbeidet i barnehage og skole i Ringsaker 2024-2030. Skoleeier vil i samarbeid med barnehagene og skolene etablere gode strukturer for å håndtere den digitale utviklingens muligheter og utfordringer, søke helhetlige løsninger og legge til rette for å utvikle digitale ferdigheter innenfor trygge rammer.

Kunnskapsdepartementets Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole

Digitale verktøy på skolene

Klasserommene i Ringsaker har digitale tavler med mulighet for å dele skjerm og  undervise med bilder og lyd. Ringsaker kommune har 1:1 dekning på digitale verktøy, lærere benytter PC og nettbrett som arbeidsverktøy for å planlegge og gjennomføre god og effektiv undervisning.

Læringsbrett på 1.-7.trinn

Elevene på 1.-7.trinn bruker iPad som sin digitale flate. Læringsbrettene har filter som skåner barna fra upassende innhold og det jobbes kontinuerlig med digital dannelse, nettvett og kildekritikk. Læringsbrettene skal brukes for å øke elevenes digitale ferdigheter og øke læringsutbytte i fagene. Elevene bringer læringsbrettene til og fra skolen og de kan benyttes til hjemmearbeid. Sammen med foresatte skal vi ruste eleven for møte med den digitale virkeligheten. 

Læreren benytter læringsbrettet der det er hensiktsmessig. I noen læringssituasjoner er læringsbrettet mer effektivt enn papir og bøker. Undervisning med læringsbrett skal legge til rette for samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjon. Teknologi bidrar til variasjon og tilpasset undervisning. Elevene bruker ulike apper i læringsarbeidet. 

Lærings-PC på 8.-10.trinn

I løpet av ungdomsårene skal elevene videreutvikle sin digitale kompetanse for å møte et samfunn der teknologien stadig endres. På ungdomstrinnet anvendes pc med nettverksfilter i ulike læringsaktiviteter. Pc-en fraktes til og fra skolen og er en naturlig del av elevenes læringsmiljø. Elevene skal få kjennskap til teknologiens muligheter og begrensninger, være informasjonskritiske, lære å ivareta personvern og motvirke digitalt utenforskap. Pc-en brukes i mange fag, og skolene har ulike læremidler tilpasset trinn og fag.

Trygg og sikker bruk

Ringsaker kommune bruker Lightspeed Relay, et device-styrt webfilter på elevenes iPader og pc-er. Dette betyr at webfilteret fungerer uavhengig av hvilket nett som brukes, om elevene er hjemme eller på skolen. Webfilteret vil fungere på alle nettverk. I dialog med skolene oppdateres filteret jevnlig i henhold til krispo-listen for uønskede sider og egendefinerte lister. Det handler om å holde elevene trygge når de bruker digitale læringsressurser, skjerme dem fra upassende innhold og samtidig tillate læring og samarbeid på digitale flater. Sperring av sider og bruk av filtre vil begrense tilgangen til elevene, men kan ikke erstatte samtaler og refleksjoner om trygg og sikker bruk. Det er viktig at foreldre og lærere har samtaler med barn og unge om skjermbruk. 

Råd for å snakke med barn om skjermbruk.

Råd om skjermtid.

Digitale og trykte læremidler for læringsmotivasjon

Skolene benytter en kombinasjon av trykte og digitale læremidler for at elevene skal utvikle grunnleggende ferdigheter. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter læres ved å bruke digitale ressurser. 

Digitaliseringen har stor innvirkning på samfunnet, og bruk av digitale læremidler og teknologi skal ruste barn og unge til å arbeide, samhandle og kommunisere digitalt. Digitale løsninger brukes for å fremme læring, variere arbeidsprosesser og øke læringsmotivasjonen. Elevenes teknologibruk har større innslag av kunstig intelligens (KI), elevene må lære seg å gjenkjenne, kontrollere og anvende KI på en forsvarlig måte. Digital kompetanse er viktig for at elevene skal kunne bidra og delta i utdanning og arbeidsliv, derfor skal elevene møte et bredt utvalg digitale utfordringer både praktisk og teoretisk, gjennom ulike læremidler og verktøy. 

 

Feide, Office 365 og Showbie

Feide

Ringsaker er FEIDE-godkjent. Dette gir elever og lærere en trygg og riktig tilgang til digitale læremidler og ressurser. De fleste nettbaserte tjenestene som benyttes er FEIDE-basert.

Tilbakestilling av FEIDE - og Office-365 passord ved hjelp av SMS
Denne tjenesten kan ansatte i barnehagene og skolene benytte.
 
Bytte av FEIDE - og Office-365 passord
Denne tjenesten kan elever i grunnskolene og ansatte i skoler og kommunale barnehager benytte.

Office 365

Alle elever og lærere i grunnskolen i Ringsaker har egen pålogging på skytjenesten Office 365 fra Microsoft. Fra løsningen kan alle elever laste ned Office-pakken til bruk på private maskiner. Et vanlig verktøy i undervisningen er klassenotatblokk (i OneNote). I en klassenotatblokk har hver enkelt elev sin egen inndeling der de selv og lærerne tilknyttet notatblokken har både lese og skriverettigheter. Notatblokken har også et fellesområde der alle kan bidra og et område for ressurser der lærer kan legge ut materiale og elevene kan lese.

 • Nettadressen til Office-365 er: https://login.microsoftonline.com
 • Eleven logger seg på med sitt brukernavn som er bygd opp slik: brukernavn@skole.ringsaker.kommune.no
 • Passordet er elevens FEIDE passord.

Showbie

Showbie er en læringsplattform for undervisningsaktiviteter på barnetrinnet, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging. Dette inkluderer blant annet tildeling av oppgaver fra lærer, innlevering av oppgaver for elever samt mulighet for foresatte til å følge opp arbeid og vurdering for sitt barn. Plattformen kan brukes gjennom både web-versjon og som app til iPad og Microsoft Windows. Showbie er en plattform for pedagogisk aktivitet. Begrunnelsen for bruk av personopplysninger er derfor primært av pedagogisk art, knyttet til pedagogiske mål og opplæringsloven. Bruk av Showbie er en del av skolenes arbeid med å legge til rette for kvalitet i undervisningen, slik at den enkelte elev skal kunne nå mål relatert til læreplaner på sitt nivå. Pedagogisk bruk av IKT er både et mål og et middel når nye læringsformer skal inn i skolehverdagen.

Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) i Ringsakerskolen

Gjelder for grunnskoler i Ringsaker fra 01.4.2024-31.7.2024

Ringsaker har ingen Chatbot eller språkmodell som elever kan bruke

De fleste generative KI-er man kan ha en samtale med har 18 års aldersgrense. Det står ofte i tjenestene at de har 13 års aldersgrense og at barnet må ha samtykke fra foresatte for å bruke dem. Dette betyr at elever på barneskolen ikke kan benytte seg av denne type språkmodeller, og at ungdommer må ha tillatelse fra foresatte. Lærere kan logge på Copilot i Edge med sin Microsoft 365 konto og bruke tjenesten trygt. 

Lærere bruker KI i samhandling med elevene

For at elevene skal lære om utfordringene og mulighetene ved bruk av KI anbefales det at læreren modellerer bruk av KI-sammen med elevene. Den som bruker KI er ansvarlig for KI-generert tekst og bilde. Publiser ikke innhold direkte fra en språkmodell til elevene, og vær nøye på at det kommer fram når KI er benyttet i prosessen. Lærerne reflekterer sammen med elevene ved å bruke KI til ulike oppgaver som å føre samtaler, stille spørsmål, be om tolkninger, forklare begreper, lage sammendrag eller motta råd til å forbedre en tekst.

Det er viktig å sikre personopplysninger og sensitiv informasjon

Skriv aldri inn personlig informasjon, hverken egen eller andres. Prompt eller ledetekster skal ikke inneholde sensitiv informasjon eller elevbesvarelser.

Vær kritisk og reflektert når du bruker KI

Opptre bevisst på hvorfor og hvordan KI benyttes i planlegging og undervisning. Vær åpen om bruk og inviter elevene til samtale og diskusjoner om hvilke utfordringer og muligheter det gir i arbeidet. Språkmodeller henter informasjon fra ulike nettsteder og lærer fra innholdet på alle. KI setter sammen et svar basert på statistiske relasjoner mellom ord, ikke kunnskap. Det betyr at det er vanskelig å vite hva som er fakta, dersom du ikke sjekker. Maskiner kan aldri erstatte menneskelig vurderingsevne. Utvis pedagogisk skjønn og digital dømmekraft.

Hva hvis elevene bruker KI uansett?

Å levere inn KI-generert innhold som sitt eget, er uakseptabelt både muntlig og skriftlig. Det er regler for å referere til materiale som en ikke har produsert selv, så det skal alltid oppgis om det er brukt KI. Snakk med elevene om viktigheten av kildekritikk, og forklar hvorfor man ikke kan stole på innholdet produsert av KI. Det er vanskelig å ha kontroll over hvilke hjelpemidler elevene bruker, derfor må læreren utforske og ha oppdatert kompetanse på bruk av generativ KI og språkmodeller.


Ordforklaringer

Bing Copilot er en språkmodell utviklet av OpenAI. Den er trent på store mengder tekst og kan generere kreative tekster, bilder, historier og mer basert på gitt input.

ChatGPT er en gratis språkmodell utviklet av OpenAI. Den er trent på store mengder tekst og er i stand til å generere flytende tekst basert på input og tidligere samtaler.

Språkmodeller er teknologi som beregner sannsynligheten, setter sammen ord etter hverandre ved å analysere store mengder data og deretter produsere tekst basert på dataen modellen er trent på.

Generativ KI har evnen til å skape noe nytt. I sammenheng med språkmodeller betyr det at de kan sette sammen tekst eller annet innhold på egen hånd.

Ledetekst er en setning eller et spørsmål som brukes som input til en språkmodell for å generere svar. Det er som å gi modellen en retning for hva den skal skrive. 

Prompt er det samme som en ledetekst. Språkmodellen bruker prompten til å generere svar eller tekster.

(Ordforklaringene er laget ved hjelp av generativ KI)

Les mer om Udirs Råd om kunstig intelligens i skolen

IKT-fjernhjelp

Etter avtale kan man klikke på logoen nedenfor (Teamviewer) og bli koblet opp for å få fjernhjelp fra IKT avdelingen. Videre veiledning vil support fra IKT avdelingen gi deg.

IKT Helpdesk