Digitaliseringsstrategi for skolene i Ringsaker

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune 2018-21 ble vedtatt i kommunestyret 18. april 2018. Den angir retningen på digitaliseringsarbeidet i skolen i Ringsaker gjennom mål og strategier.


Det er fastsatt mål om at elevene trenger framtidsrettet opplæring for å være i stand til å delta aktivt i morgendagens arbeids- og samfunnsliv. Derfor er det et mål at elevene skal nå skolens faglige mål og kunne uttrykke faglig kunnskap nettopp ved bruk av digitale verktøy. De skal samtidig læres opp til god digital dømmekraft. Lærerne skal ha god digital kompetanse, og bruk av digitale verktøy skal sikre likeverdig og tilpasset opplæring.


Lærerne skal benytte verktøyene slik at undervisningen er god og effektiv, og det er satt i verk systematisk opplæring av det pedagogiske personalet. Dialog med foreldre og foresatte skal i større grad være mulig å gjennomføre digitalt, samtidig vil både personvern, sikkerhet og digital dømmekraft stå sentralt.


I skoleåret 2017-18 fikk alle lærere og elever ved Kylstad, Kirkenær, Mørkved og Stavsberg skoler hvert sitt nettbrett, og i 2018-19 var det Fagerlund, Hempa, Kirkekretsen, Moelv, Fossen og Nes barneskole sin tur. Fagernes, Åsen, Lismarka, Messenlia, Brøttum og Gaupen skoler setter i gang med nettbrett i undervisningen høsten 2019.
Elevene i ungdomsskolene vil også få hvert sitt digitale verktøy høsten 2019. Her er det valgt PC som verktøy. Alle elever i Ringsaker har sitt personlige digitale verktøy til bruk i skolearbeidet fra høsten 2019.


Skolen er en viktig samfunnsaktør, og bruk av digitale verktøy er en forutsetning for å delta fullt ut samfunnet både i dag og framover.

Her finner du Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune.

IST Home for foresatte

Ringsaker benytter IST Everyday som skoleadministrativt system. Ved skoleårets begynnelse 2023 innføres en ny app for foresatte, IST Home. Denne løsningen vil ertatte Transponder meldingsbok. Appen er koblet direkte mot IST-løsningen som benyttes både i skoler og i kommunale barnehager og vil være en viktig kommunikasjonskanal for deg som har barn i barnehage og/eller skole/SFO. Appen har flere funksjoner, her er noen:

 • gir oversikt over aktiviteter for barn i barnehage/SFO/skole, planer, timeplaner osv. 
 • gruppemeldinger fra lærere til foresatte 
 • en-til-en meldinger til/fra lærere 
 • melde fravær, vise fravær, statistikk 
 • se karakterer 
 • booke time for samtale 
 • oppdatere kontaktopplysninger 
 • tilgang til samtykke-/ og søknadsskjemaer

Last ned IST Home fra Appstore eller Google Play til din mobiltelefon 

Logg inn med ID-porten (bankID/Min ID) 

Sjekk at dine barns navn kommer frem i appen. Hvis ikke, ta kontakt med skolen din.  

 

FEIDE

Ringsaker er FEIDE-godkjent. Dette gir elever og lærere en trygg og riktig tilgang til digitale læremidler og ressurser. De fleste nettbaserte tjenestene som benyttes er FEIDE-basert.

Office 365

Skytjenesten Office 365 fra Microsoft gir tilgang til nye samhandlingsverktøy. Fra løsningen kan alle elever laste ned Office-pakken til bruk på private maskiner. I løpet av skoleåret 2016/17 vil alle elevene ha tilgang til tjenesten. Ved å logge seg på Office-365 vil elevene få tilgang til nedlastning av Office 2016 på 5 private enheter, f.eks PC, MAC og nettbrett.

 •  Nettadressen til Office-365 er: https://login.microsoftonline.com
 • Eleven logger seg på med sitt brukernavn som er bygd opp slik: brukernavn@skole.ringsaker.kommune.no
 • Passordet er elevens FEIDE passord.

Tilbakestilling og bytte av FEIDE- og Office-365 passord

Tilbakestilling av FEIDE - og Office-365 passord ved hjelp av SMS
Denne tjenesten kan ansatte i barnehagene og skolene benytte.
 
Bytte av FEIDE - og Office-365 passord
Denne tjenesten kan elever i grunnskolene og ansatte i skoler og kommunale barnehager benytte.

Fra manuelle til digitale prosesser

Digitalisering innebærer blant annet å forbedre manuelle arbeidsprosesser gjennom bruk av digitale verktøy og IKT. Digitale løsninger blir raskt den vanligste samhandlings- og kommunikasjonsform i arbeidslivet, og digital kompetanse helt fra grunnopplæringen skal sikre deltakelse og tillit til digitale løsninger. Dagens elever skal om noen år videreutvikle et samfunn hvor teknologien i større og større grad brukes til å løse utfordringer og de skal leve, delta og mestre et samfunn som gjennomsyres av digital teknologi.

I læreplan for grunnopplæringen er digitale ferdigheteren del av de grunnleggende ferdigheter på linje med å kunne lese, skrive regne og uttrykke seg muntlig. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Alle skoler jobber med de grunnleggende ferdighetene, som digitale ferdigheter, utfra kompetansemål i læreplanen.

IKT-fjernhjelp

Etter avtale kan man klikke på logoen nedenfor (Teamviewer) og bli koblet opp for å få fjernhjelp fra IKT avdelingen. Videre veiledning vil support fra IKT avdelingen gi deg.

IKT Helpdesk

Digitalt utstyr på skolene

Skolene kjøper sjøl inn digitalt utstyr.  Bruken av digitale læremidler, datamaskiner og nettbrett har ført til endrede behov for infrastruktur, båndbredde og tilgang på trådløse nettverk. Det er derfor påbegynt et arbeid med å ruste opp dette ved samtlige skoler.