Kriterier

For å få innvilget søknad om skoleskyss, må avstanden mellom nærskole og hjem overstige:

  • 2 km for 1. trinnselever i grunnskolen
  • 4 km for 2.-10. trinnselever i grunnskolen
  • 6 km for elever i videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. For elever i grunnskolen som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, gjelder retten til fri skoleskyss uavhengig av avstand til nærskolen. Det samme gjelder hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk. 

Hvis du er elev på privatskole har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor. 

Hvordan søke

Begrunnet søknad om skoleskyss leveres til administrasjonen ved skolen der barnet ditt går. 

Behandling av søknaden

Det er fylkeskommunen som avgjør om du har rett til skoleskyss basert på avstandskriteriet. Dette gjelder ikke dersom du er elev i grunnskolen og har spesielt farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunens servicesenter avd. innbyggerservice som vurderer saken.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen.

Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.  

Les mer om skoleskyss i grunnskolen hos Innlandet fylkeskommune