Opptak og betaling

 • Søknad om plass på Kulturskolen registreres via SpeedAdmin
   
 • ​​Søknad om opptak i kulturskolen skjer innen 1. juni. Suppleringsopptak kan skje i løpet av skoleåret, dersom kulturskolen får ledige plasser.
   
 • Elever som er tatt opp må re-registrere seg for å beholde plassen.
   
 • Det betales for en skoleplass, ikke et definert antall undervisningsminutter.  Prosjekter kan gjøre det nødvendig å bryte opp ordinær timeplan.
   
 • Skolepenger betales per halvår. Regning sendes automatisk fra kommunen.
   
 • Regler for betaling ved utmelding etter fristen: Ved utmelding mellom utmeldingsfrist og semesterstart betales administrasjonsgebyr på kr 285,-. Fra semesterstart til 1. februar (vårsemester) og 15. september (høstsemester) betales halv semesteravgift. Etter 1. februar/15. september betales hel semesteravgift.
   
 • Permisjon kan innvilges i spesielle tilfeller med skriftlig søknad til leder.

Oppmøte

 • Oppmøte til timene må skje presis.
   
 • Elevene skal møte forberedt til undervisningen, og ha med seg nødvendig utstyr, materiell og/eller treningsklær.
   
 • For elever på instrument medfører dette krav om jevnlig øving hjemme. Elever som ikke øver, risikerer å miste plassen sin.
   
 • Elever/foresatte må sørge for å skaffe noter og annet nødvendig undervisningsmateriale som strenger, klarinettrør, sko/klær til danseelever, samt holde instrument og annet utstyr i stand.

 

Arrangementer og samspill

 • Kulturskolen arrangerer en rekke større og mindre konserter/forestillinger/utstillinger i løpet av et undervisningsår. Det er ikke obligatorisk å opptre alene, men vi anbefaler på det sterkeste at elevene deltar på disse arrangementene, både som utøvere og tilhørere.
   
 • Samspill er en viktig del av instrumental-undervisningen, og elevene plikter å delta etter naturlig tilhørighet.

Sykdom

 • Fravær fra enkelttimer pga. sykdom og annen tvingende fraværsgrunn skal meldes direkte til lærer.
   
 • Ved gjentatte fravær uten at melding blir gitt, kan eleven miste plassen.

Lengre sykdom eller flytting

Ved lengre tids sykdom (mer enn 4 uker, med legeattest), og ved flytting fra kommunen mer enn 4 uker før semesterslutt, kan skolepengene reduseres i forhold til tapt undervisning. Forutsetning for reduksjon er at kulturskolen får skriftlig beskjed så tidlig som mulig.

Avlysning av undervisning

 • Når vikar ikke kan skaffes på kort varsel forsøker vi alltid å varsle elever og/eller foresatte om avlysing. Varsling skjer kun via SMS. For at dette skal være mulig, må foresatte melde fra om eventuelle endringer av telefonnumre.
   
 • Ved mer enn 4 uker avlyst undervisning per semester gis tilsvarende refusjon av skolepengene.

Oppsigelse av elevplass

Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.6. og 1.12. hvert år for kommende semester. Utmelding gjøres ved å logge inn i SpeedAdmin.