Helgøya

Helgøya, midt i Mjøsa, preges av storgårder og allsidig drift på vide jordbruksarealer. Urterik kalkfuruskog ved Bergevika i forgrunnen. Foto Ole Jacob Reichelt

 

Landskapene er valgt ut fordi de er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold av områder over hele landet. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom både tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv. Støtte fra myndighetshold skal bidra til at disse verdiene blir med oss inn i framtida.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen skal sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Levende jordbruk over hele landet gir Norge verdifulle og innholdsrike kulturlandskap. De utvalgte områdene viser mangfoldet av og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap i landet vårt.

Noen nyttige lenker:

Landbruksdirektoratets startside om utvalgte kulturlandskap

Nærmere om utvalgte kulturlandskap - hva er dette?

Helgøya - utvalgt kulturlandskap; nærmere presentasjon

Tilskuddsordning - regler og søknadskjema

Riksantikvaren har en egen portal for utvalgte kulturlandskap, der du finner informasjon og lenker til nyhetsbrev som sendes ut med jevne mellomrom.

Statsforvalteren i Innlandet sin side om Helgøya UKL, med kopi av informasjon sendt til grunneierne på "Øya"

HelgøyaWikipedia og Store Norske leksikon

Lenke til Mjøssykling - sykkelopplevelser i et levende kulturlandskap

 

Har du spørsmål om Helgøya som utvalgt kulturlandskap, så gjerne kontakt med Gerd Lodden Solberg, tlf. 96 94 20 81, eller Hanne Østby Velure, tlf. 96 94 20 75, på landbrukskontoret.