Rovvilt

Det er gjennom hele året ønskelig at spor og synsobersvasjoner av fredet rovvilt meddeles rovviltkontaktene i regionen. Dette er viktig i forbindelse med bestandskartlegging av rovvilt. En god kartlegging av bestandet er avgjørende for tildeling av kvoter ved blant annet lisensfelling. Dersom du ikke får kontakt med rovviltkontaktene i din kommune, prøv nabokommunen, rovviltkoordinatoren i Hedmark eller landbrukskontoret.

Rovviltkontakter

  • Ringsaker: Olaf Tørudbakken, tlf. 950 31 065
  • Hamar, Løten, Stange: Rune Bjørnstad, tlf. 908 35 709
  • Rovviltkoordinator i Hedmark: Stein Arne Brendryen, tlf. 482 26 027

Hjortevilt

Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdiene knyttet til hjortevilt, og er en viktig aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Kommunen skal:

  • Utarbeide målsettinger for forvaltninga av artene
  • Arbeide for å sikre bærekraftige hjorteviltbestander som ikke forårsaker uakseptable ulemper på andre samfunnsinteresser
  • Fastsette minsteareal
  • Godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
  • Tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
  • Ivareta jaktrettshavernes rettigheter

 

Fellingstall for hjortevilt i Ringsaker 2020

Elg        
  Kalv Ungdyr Voksen Sum
Felte hanndyr 42 75 62 179
Felte hunndyr 43 52 52 147
Sum 85 127 114 326
Tillatt felt       333
Fellingsprosent       97,9

 

Hjort        
  Kalv Ungdyr Voksen Sum
Felte hanndyr 4 3 4 11
Felte hunndyr 1 2 3 6
Sum 5 5 7 17
Tillatt felt       19
Fellingsprosent       89,5

 

Rådyr        
  Kalv Ungdyr Voksen Sum
Felte hanndyr 45 - 130 175
Felte hunndyr 37 - 62 99
Sum 82 - 192 274
Tillatt felt       357
Fellingsprosent       76,8

 

Kontakt:

Vår kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no

Fallvilt

Ringsaker kommune har ansatt fire fallviltmedarbeidere til å ta seg av vilt som blir påkjørt på vei eller jernbane. De som er så uheldige å skade vilt, kan henvende seg til politiet, eller direkte til en av de fire fallviltmedarbeiderne:

Politiet                     02800 

Magnus Stenbrenden 482 63 003
Syver Amb               971 54 990
Aage Haave            900 57 210
Olaf Tørudbakken   950 31 065

For riks- og fylkesveger rettes henvendelsen til NCC Roads AS, telefon 406 48 213.
Det er grunneiers ansvar å fjerne døde dyr, fallviltordningen har bare med skadde dyr å gjøre.

Kontakt:

Vår kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no