Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratet sin nettside finner du mer informasjon om skogfondskonto.

Der finner du også lenker til mulighet til raskt å kunne sjekke saldo på din skogfondskonto.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for mer informasjon, hjelp og veiledning.

Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no

Skogbrukstilskudd

Følgende skogkulturtiltak gir tilskudd i Ringsaker i 2020

Tiltak Aktuell tilskuddssats
Gjødsling fastmark (011) 40 %
Nyplanting (120) 60 %
Suppleringsplanting (130) 20 %
Avstandsregulering (133) 40 %
Kunstig kvisting (141) 30 %
Markberedning (101) 30 %

Kriterier

Det forutsettes at kostnadene er forsvarlige i forhold til utførte tiltak og effekten av dette. Midlene som kommunen disponerer til dette formålet er begrenset og tilskudd vil bli tildelt så lenge det er tilgjengelige midler.

Tiltaksstrategi

NMSK står for Nærings og miljøtiltak i skogbruket, og ny tiltaksstrategi for 2020-2023 er vedtatt. Den finner du her.

Søknadsfrist

Løpende, inntil 30. november.

Kontakt

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon, eller trenger hjelp og veiledning.

Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no

Skogsbilveier

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i skogbrukslova og jordlova, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

Søke tilskudd

Det er mulig å søke tilskudd til skogsveiene i landbruket. Informasjon finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon, eller trenger hjelp og veiledning.

Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no