Hamar – Brumunddal

Kommunedelplanen for strekningen fram til Brumunddal ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016. Dette betyr at man har bestemt korridoren for dobbeltsporet på Dovrebanen fra Hamars grense til Brumunddal. Etter dette skal arbeidet igjennom følgende faser:


Reguleringsfasen:

Den vedtatte korridoren er ganske bred, og i arbeidet med reguleringsplanen ser man på hvor dobbeltsporet skal plasseres mer nøyaktig i terrenget. I reguleringsplanarbeidet skal man utrede og belyse konsekvenser for blant annet nærmiljø, bebyggelse og trafikk og finne gode løsninger. I denne fasen avklares også areal til anleggsområde i byggeperioden.


Byggefasen:

Etter denne fasen går man over i byggefasen. Strekningen Åkersvika – Brumunddal er imidlertid ikke prioritert før i siste periode av gjeldende NTP 2018 – 29. Dette omfatter også strekningen gjennom Hamar, hvor det ikke tatt beslutning om trasé. Dette betyr at det er usikkert når det blir igangsatt arbeid med reguleringsplan, og det kan ta mange år før grunneiere får avklaring på hvilke av eiendommene som ligger innenfor båndlagt område som blir berørt av framtidig dobbeltspor.

Brumunddal – Moelv - Lillehammer

 

Bane Nor har startet forberedende arbeider for kommundelplan Brumunddal-Moelv. Dette innebærer utarbeidelse av planprogram før utarbeidelse og behandling av kommunedelplan. Ringsaker kommune sluttbehandler kommunedelplan med vedtak i kommunestyret. Målsettingen er bygging av dobbeltspor til Lillehammer i 2034.
 

Hensetting

Bane NOR vil i 2018 starte arbeidet med planlegging av hensettingsareal i Hamar-området, dvs plasser for parkering og service av persontogsett. Det er behov for noen plasser for tog som skal snu på Hamar som følge av utvidet togtilbud når strekningen fram til Åkersvika er ferdig bygget. I tillegg er det behov for enda flere hensettingsplasser i et langsiktig perspektiv.