Om retningslinjene

Retningslinjene revideres og oppdateres minimum en gang i året. Utbyggere har et selvstendig ansvar for å bygge i henhold til siste gjeldene utgave som er tilgjengelig.

Retningslinjene omfatter fagområder som belysningsanlegg, høydebasseng, grøntareal, lekeplasser, pumpestasjoner avløp, pumpestasjoner vann, Va-norm og veg. I tillegg finnes det en lokal forskrift for utslipp/påslipp av oljeholdig, fettholdig og annet avløpsvann fra virksomheter.

Gå til retningslinjer for utforming av kommunal infrastruktur

Viktig info til eksterne lesere

Innholdsfortegnelse på de ulike dokumentene ligger under «innhold»-fane øverst til venstre i dokumentet. Revisjonskommentarer kan leses under «relatert» fanen.

Her kommer du direkte til teknisk drift sin egen oversiktsside:

Gå til retningslinjer for utforming av kommunal infrastruktur

Retningslinjer for belysningsanlegg

Kravspesifikasjon for prosjektering av høydebasseng vann

VA-norm Ringsaker kommune