Plantevernkurs

Alle som yrkesmessig skal bruke plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis.

Informasjon om autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler finner du hos Mattilsynet.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har du spørsmål om plantevernkurs.

Øyvind Håland, tlf. 96942072, oyha@ringsaker.kommune.no

Vedtatte retningslinjer for halmbrenning i Ringsaker

Vedtatt i Landbruksnemnda 4.11.2004, sak LAN-059/04.
Retningslinjene hjemles i lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner etter forurensningslovens § 7.

Tidsrom og begrensning for halmbrenning

 • Det er ikke tillatt å brenne halm på søndag, mandag eller offentlige høytidsdager.
 • Det skal ikke brennes halm etter solnedgang.
 • Det er ikke tillatt å brenne halm om høsten etter 1. oktober.
 • Det kan for øvrig ikke brennes halm om høsten på areal som disponeres av foretak som mottar tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket, jfr. forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark, lokal forskrift fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 25.6.2004 med hjemmel i lov om jord av 12. mai 1995 og forskrift av 16. juni 2004 om produksjonstilskudd i jordbruket § 5

Gjennomføring av halmbrenning 

 • Ukedag og værforbehold er avgjørende for om halmbrenning kan gjennomføres. Ta hensyn til været.
 • Værforholdene er avgjørende for om halmbrenning er forsvarlig.
 • Vindstyrke og vindretning må vurderes før påtenning av halmen.
 • Tørr halm og gunstig værdrag reduserer ulempene.
 • Halmbrenningen bør foretas om våren da det normalt gir minst røykutvikling.
 • Det kan eventuelt prøvebrennes et mindre areal for å sjekke værdrag og røyk.

Avgrensning og kontroll

 • Det skal pløyes rundt området i minst 2 meters bredde eller stubbharves rundt området i minst 5 meters bredde.
 • Det skal vurderes å brenne en sikringssone mot vindretning før påtenning av hovedarealet.
 • Det skal ikke brennes nærmere bygninger enn 50 meter.
 • Det skal være vakthold ved brenningsområdet og det bør være en plan for slukking av brenningsområdet.
 • Det skal ikke brennes større flater enn at ilden kan kontrolleres.
 • Avslutt halmbrenning hvis vindstyrken øker eller vindretningen dreier mot bebyggelse og trafikkerte veier.

Helsehensyn

Retningslinjene skal være kjent for allmennheten. Hver enkelt i nabolaget som er plaget av astma eller allergi kan melde fra om dette til aktuelle gårdbrukere. Gårdbrukeren kan informeres per post med navn, telefonnummer og eventuelt e-postadresse. Før halmbrenning plikter gårdbrukeren å melde fra til dem som har gitt slik beskjed.

Varsling

Brannvesenet skal ikke forhåndsvarsel før halmbrenning. Brannvesenet varsles snarest dersom halmbrenningen kommer ut av kontroll. Det vises for øvrig til brannloven om alminnelig aktsomhet og straffeansvar.

Dispensasjon

Det kan søkes om dispensasjon for halmbrenning etter 30. september. Slik søknad skal være begrunnet og sendt kommunen ved landbrukskontoret. Kommunen avgjør søknaden ut fra en miljø- og helsefaglig vurdering.

Overtredelse av retningslinjene

Der det foreligger opplysninger om evnt. overtredelse av retningslinjene skal ansvarlig for foretaket få skriftlig henvendelse fra kommunen. Henvendelsen rettes til ansvarlig person for aktuelt foretak, dvs. person som søker produksjonstilskudd for aktuelt areal. Ansvarlig person skal deretter gjøre skriftlig rede for hendelsen. Denne sendes kommunen senest innen 14 dager. Kommunen avgjør deretter om det foreligger et brudd på retningslinjene og om det har ført til helsemessige problemer for befolkningen. Deretter utstedes en skriftlig advarsel.

Dersom overtredelsen gjentas iverksettes sanksjoner i form av bøtlegging og straff som følger av bestemmelsene i forurensningsloven.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål, eller trenger råd og veiledning.

Ole Fredrik Dæhli, tlf. 96942071, ofd@ringsaker.kommune.no

Godkjenning av plan for nydyrking

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Hvis du ikke har iverksatt nydyrkingen innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Det er viktig å merke seg at med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord, herunder også gjennoppdyrking av jord som har ligget ubenyttet i over 30 år.

Kriterier

 • Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
 • Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
 • For areal over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning
 • Dersom nydyrkingsarealet er over 50 dekar (et vedlegg II-tiltak), skal kommunen behandle tiltaket etter forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover § 3. Også mindre tiltak (under 50 dekar) skal behandles etter § 3 dersom det kan være en risiko for at tiltaket kan få virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn.

Informasjon og søknadsskjema

Mer informasjon og søknadsskjema ligger på Landbruksdirektoratets nettside.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål, eller trenger råd og veiledning.

Øyvind Håland, tlf. 96942072, oyha@ringsaker.kommune.no

Innmarksbeiter

Alt nytt innmarksbeiteareal skal godkjennes av kommunen før det kan gis arealtilskudd til det. Innmarksbeite er jordbruksareal som kan nyttes til beite, men som ikke kan høstes maskinelt.

For at et beite skal være tilskuddsberettiget skal arealet ha et tydelig kulturpreg. Dette innebærer at arealet skal ha grasrik og englignende vegetasjon med minst 50% kulturgras og beitetålende urter. Det skal være ryddet for kratt og hogstavfall slik at arealet er godt tilgjengelig for beitedyr. Det ligger en enkel veileder fra NIBO her.

Ønsker du å omdisponere et areal til innmarksbeite, må det sendes en søknad til lanndbrukskontoret innen 20. juni. Søknadsskjema finner du her . Søknader mottatt etter 20. juni vil bli behandlet i den grad det er kapasitet - øvrige vil bli overført til neste år.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål, eller trenger råd og veiledning.

Andreas Karlsen, tlf. 95 84 51 40, kaa@ringsaker.kommune.no

Tiltak i kulturlandskapet

Inngrep i kulturlandskapet krever ofte tillatelse fra et lovverk, og kommunen bør kontaktes før planlagt tiltak igangsettes. 

Eksempler på tiltak som må omsøkes (ikke utfyllende)

 • Nydyrking
 • Drifts- og skogsveger
 • Tilplanting av dyrka jord, og juletrær
 • Lukking av åpen grøft
 • Etablering av ridebane
 • Fjerning av åkerholmer
 • Fjerning av steinrøyser
 • Fjerning av åkerkanter

Tiltak som innebærer vanlig skjøtsel av eiendommen er ikke søknadspliktig. Eksempler på dette er grøfting eller fjerning av trær som vokser innover jordet og er til hinder for drift av jordvegen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller trenger råd og veiledning.

Øyvind Håland, tlf. 96942072, oyha@ringsaker.kommune.no

Jordprøver

Jordprøver kartlegger jordas næringsinnhold og kalkbehov, og er viktig for gjødslingsplanen. Jordprøver skal tas hvert fjerde til åttende år, og skal analyseres for pH, fosfor, kalium, glødetap/moldinnhold. For jordleie skal det foreligge jordprøver senest andre året i leieavtalen. Prøvene må tas utenom vekstsesongen. Jorda må ikke være nygjødslet, nykalket eller frossen.

Prøvene skal være representative, og det anbefales å ta ut én prøve pr 5 daa. Om jorda er ensartet kan det tas ut én prøve pr 15 daa. Det er viktig å ikke blande ulike jordtyper for eksempel sandjord og myrjord. Består skiftet av ulike jordtyper bør en ta separate prøver. På mindre områder med problem/misvekst kan det være aktuelt å ta ut en separat prøve.

Du trenger:

 • Kart
 • Jordbor
 • Prøveesker
 • Bøtte
 • Vannfast tusj
 • Samlekartong for prøveeskene
 • Jordbor, prøveesker, samlekartonger og bestillingsskjema får du hos det lokale landbrukskontoret eller Norsk landbruksrådgiving.

Slik gjør du:

 • Ta ca. 10 stikk med jordbor ned til 15 – 20 cm dybde. På ensarta areal tas stikkene fordelt over arealet. På et variert skifte velger en et areal som er representativt og tar ut prøvestikk innefor en radius på ca 10 meter.
 • Prøvene blandes i en bøtte, (plukk ut stein og planterester) fylles i esker.
 • Merk eskene med nummer og brukers navn.
 • Merk prøvested og nummer på kartet.
 • Send prøvene til et godkjent laboratorium for analyse.
 • NB!  La fylte prøveesker stå tørt og luftig (ikke i plastpose) og gjerne med lokket åpent om det drøyer før innsending. Ellers blir eskene fuktige og mugne. Eurofins jordlaboratorium henter prøver ved Landbrukskontoret og Norsk landbruksrådgiving om høsten. Norsk landbruksrådgiving (forsøksringen) tilbyr jordprøvetaking med GPS.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, eller trenger råd og veiledning. 

Øyvind Håland, tlf. 96942072, oyha@ringsaker.kommune.no

Landbruksvikar

Landbruksvikarordningen er en beredskapsordning som skal bidra til å sikre at driften på den enkelte gård ivaretas ved akutte situasjoner som eksempel sykdom, og at husdyr ikke utsettes for lidelser i slike situasjoner. 

Ringsaker har en kommunalt ansatt landbruksvikar, Arnfinn Olsen. Daglig leder for ordningen, Andreas Karlsen ved Landbrukskontoret, organiserer og administrerer landbruksvikarordningen.

Kontakt

Kontaktperson Andreas Karlsen             tlf. 95 84 51 40, e-post: kaa@ringsaker.kommune.no
 

Forøvrig vises det til Lillehammer Avløserlag og Landbrukstjenester Hedmarken, som også organiserer landbruksvikarhjelp.