Klimaendringene – en global, nasjonal og lokal utfordring

Klimaendringer er en global utfordring, og FNs klimapanel konkluderer med at den globale oppvarmingen går raskere enn tidligere antatt. Dette fører til store utfordringer globalt, nasjonalt og lokalt. Klimaendringene påvirker blant annet grunnvann- og havnivå, matproduksjon, biologisk mangfold og sykdomsspredning. For å møte utfordringene har det blitt underskrevet internasjonale klimaavtaler med jevne mellomrom, deriblant i Rio i 1992 og i Paris i 2015. Disse avtalene har Norge sluttet seg til (ratifisert).

Hvert fjerde år utarbeides nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. For perioden 2019-2023 legges FNs bærekraftsmål til grunn for planleggingen. Dette innebærer en målsetting om en bærekraftig utvikling både økonomisk, sosialt og miljømessig. Det vil si å imøtekomme dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner.

Det er staten som har de største virkemidlene for reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk gjennom blant annet olje- og gassproduksjon, føringer i jordbruksavtalen og prioriteringer innen samferdselssektoren, men kommunene må også gjennomføre tiltak for å redusere klimagassutslippene og energiforbruket. I tillegg må kommunene forholde seg til konsekvensene av den faktiske klimaendringen som pågår med blant annet økt flom- og skredfare, og tilpasse seg disse i planlegging og gjennomføring av tiltak.

I arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk er både Innlandet fylkes planarbeider og samarbeidet i Osloregionen viktig. Innlandet fylke holder på å utarbeide en plan for klima, energi og miljø. I februar 2019 skrev ordføreren i Ringsaker kommune under på Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, der medlemmene forplikter seg til å bidra til å nå lokale, regionale, nasjonale og internasjonale klimamål.

Summen av alle tiltak som gjøres i offentlig eller privat regi er Norges samlede bidrag i arbeidet med klima og energi, og er avgjørende for om landet oppfyller de krav som stilles gjennom internasjonale avtaler. 

Hva sier klimaloven?

Lov om klimamål (klimaloven) skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.

Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a.

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 90 til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.

Les mer om Lov om klimamål (klimaloven)

Hva er Klimarådet?

Klimarådet ble etablert i 2014 og har i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.

Les mer om klimarådet på Regjeringen.no

 

Hva sier Miljødirektoratets veileder «Klima- og energiplanlegging»?

Kommunene og fylkeskommunene har flere roller og virkemidler de kan bruke i sitt arbeid med å redusere klimagassutslipp.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning gir retningslinjer for kommunenes arbeid med klima. Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven og ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving. 

Les Miljødirektoratets veileder for Klima- og energiplanlegging 

 

Hvor store er klimagassutslippene i Ringsaker?

Miljødirektoratet har laget en oversikt over utslipp av klimagasser i norske fylker og kommuner. Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker.

Det siste klimaregnskapet for Ringsaker er fra 2019. Det viser at kommunen, med sine 1280 kvadratkilometer og 34 768 innbyggere, den gang hadde et utslipp tilsvarende 160 897,4 tonn CO₂-ekvivalenter.  Dette tilsvarer en prosentvis endring siste år på -7,9.

Se klimaregnskapet for Ringsaker hos Miljødirektoratet

Les mer om klima på nettsidene til Miljødirektoratet

 


Klima- og energiplan 2021-2030

Ringsaker kommunes klima- og energiplan 2021-2030 erstatter planen fra 2009-2020, med tilhørende handlingsplan for perioden 2012-2015 Klima- og energiplan 2021-2030 ble vedtatt av kommunestyret i Ringsaker 16.6.2021.

Last ned Klima- og energiplan 2021-2030 

Last ned statusdel for Klima- og energiplan