Om kommuneplanen og formålet med planarbeidet

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i hele kommunen, for perioden fram mot 2040. 

Formålet med fornyelsen er å få en arealdel med større robusthet og evne til å møte de utfordringer og utvikling som er forventet å komme. Dette gjelder spesielt klimatilpasning og mulighetene for å fortette, utvikle og omforme eksisterende byområder og større tettbebyggelsesområder med gunstig beliggenhet i forhold til transport og/eller samfunnsstruktur. Det er mål om vekst i sysselsetting og folketall. Kommunen ønsker å posisjonere seg som en attraktiv kommune for bosetting, bedrifter og besøk. Det er derfor avgjørende at arealbruken på kommunenivå legger til rette for at en slik utvikling kan skje. 

Planprogram med rammer for planarbeidet er vedtatt.

Om planprogrammet

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 20.09.2023 Sak 46/23 og kan sees på Arealplaner.no

Planprogrammet bygger på mål og strategier for utvikling av Ringsaker, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.  Les kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi.

Planprogrammet konkretiserer mål og strategier, og gir føringer for videre arealbruk; hvor det er ønskelig med ny utbygging, om byggeområder skal tas ut av planen, eller om det er områder som skal vurderes bevart etc. Programmet styrer også fremdrift og hvordan det skal tilrettelegges for medvirkning. 

 

 

Planarbeidet – hva skal vurderes?

Arealdelen består både av kart og bestemmelser, samt en planbeskrivelse. Gjennom arbeidet skal virkningene av nye forslag om endret arealbruk (for eksempel fra skog til bolig) vurderes. Det vil også bli vurdert om eksisterende byggeområder skal videreføres, justeres eller tas ut i nytt planforslag. Det skal også gjøres en konsekvensutredning og analyse av risiko og sårbarhet for foreslåtte endringer i arealbruk. 

Tidslinje og medvirkning

Beskrivelse av tidslinje

Planprosessen for fornyelse av kommuneplanen har flere faser og milepæler.

Når forslaget til ny arealdel er klart skal det behandles av politisk og legges ut til høring og offentlig ettersyn. Alle har mulighet til å komme med merknader og innspill til det konkrete planforslaget i høringen. 

Etter høring og offentlig ettersyn skal alle merknader og innspill vurderes og eventuelle rettinger/endringer i planen gjøres. Den endelige planen skal vedtas av kommunestyret. 

Det er lagt opp til en relativt stram framdrift, og målet er at den nye arealdelen i kommuneplanen vedtas innen utgangen av 2024. I arbeidet med arealdelen er det imidlertid ikke mulig å forutse omfanget av alle utredninger, møter og dialoger, og det kan bli aktuelt å justere noe på framdriftsplanen.

Kontaktinfo

For spørsmål om planarbeidet, kan disse rettes til;

Planrådgiver Inger Nes, ingnes@ringsaker.kommune.no tlf: 94010507

Planrådgiver Pål Ivar Brekke, pibr@ringsaker.kommune.no tlf: 47696753

Plansjef Anne G. Kittelsrud,  agu@ringsaker.kommune.no, tlf: 97547968.