Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Pellerviken nord - utfylling av områdereguleringsplan

Området ligger vest for Ringsakervegen 45.  Det foreligger et forslag til plassering av avkjøring fra fv.84m, intern veg på  byggeområde "virksomheter 2" og rammer for tomtedeling for næringsbebyggelse.  Berørte parter er varslet. Frist for uttalelse er 5. juni 2019. 

E6 ved Skarpsno, endring av reguleringsplan - høring

Sweco på vegne av Nye Veier AS søker om endring av reguleringsplanen E6 Botsenden – Moelv ved Skarpsnotunnelen. Det er vedtatt at dimensjonerende fartsgrense på E6 skal økes fra 90 km/t til 110 km/t og at vegen skal bygges etter gjeldende håndbøker. Dette får konsekvenser for blant annet krav til stoppsikt i tunnelene som gir følgekonsekvenser for tunnel- og portaltverrsnitt. Skarpsnovegen må også justeres. Høringsfrist er 20. mai 2019.

Kryssing mellom E6 og Dovrebanen ved Tjernli – nytt begrenset offentlig ettersyn

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av kryssningspunkt mellom jernbanen og E6 sør for Brumunddal. Bane Nor ønsker ikke lengre å legge om jernbanen på en ca. 900 m lang strekning, som var forutsetningen ved utlegging av opprinnelig planforslaget til høring og offentlig ettersyn. Det ville ifølge Bane Nor medført unødvendig arealbeslag og økt kostnader. Som følge av dette foreslås å innsnevre planområdet, og regulere eksisterende jernbanetrasé til jernbaneformål. Ny høringsfrist er 16. mai 2019.