Planinitiativ og oppstart av reguleringsplanarbeid

Ta tidlig kontakt med kommunen ved Plansjefen. I tidlig fase kan det være aktuelt med et avklaringsmøte eller dialogmøte for å drøfte mulige planspørsmål mer uformelt i en innledende fase. 

Forskrift om behandling av private forslag til detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven gir detaljerte bestemmelser om krav til utforming av planinitiativ, gjennomføring av oppstartmøte for private reguleringslanforslag og referat fra slikt oppstartmøte. Det må legges fram et planinitiativ som oppfyller kravene i §1 for ha grunnlag for gjennomføring av oppstartmøte. 

Momentliste planfaglig tema gir en oversikt over tema som erfaringsmessig er aktuelt å vurdere ved utarbeidelse av planforslag. 

Konsekvensutredning Forslagsstiller skal som del av planinitiativet selv vurdere om tiltaket omfattes av "Forskrift om konsekvensutredninger". 

Varsel om oppstart Forslagsstiller skal varsle og kunngjøre oppstart av planarbeid. Melding skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. I tillegg skal det kunngjøres gjennom elektroniske medier. Ringsaker kommune tilbyr å publisere kunngjøringsannonser på kommunens internettside. Hensikten med en slik kunngjøring er å gi mulighet for aktiv medvirkning fra de som berøres av planen, samt å kartlegge eventuelle problemer og interessekonflikter på et tidlig tidspunkt. De berørte må få en rimelig frist for å uttale seg,  normalt minst 3-4 uker.

Varsling av rettighetshavere, berørte parter etc. Berører planen tinglyste rettigheter, jf. PBL § 12-8 om varsling av rettighetshavere: «..og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet… skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeid tas opp».

NB! Adresselister med eiendomsopplysninger for privatpersoner skal IKKE sendes ut med varselbrevet, jf. Matrikkelloven. Sjekk samtidig ev. tinglyste rettigheter på eiendom(mer) som berøres av planforslaget.

Veiledning til utforming av plandokumenter

Et reguleringsplanforslag består i utgangpunktet av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg kan det være påkrevet med ytterligere utredninger/analyser og illustrasjoner.

Reguleringsbestemmelser Ringsaker kommunes mal for reguleringsbestemmelser PDF document ODT document skal brukes.

Planbeskrivelsen skal inneholde nødvendige utredninger som beslutningsgrunnlag for reguleringsplanforslaget. Veiledningsmateriale for utforming av planbeskrivelse:

Enkel mal for utforming av planbeskrivelse og Miljøverndepartementets sjekkliste for planbeskivelse.

Veiledning til kapittel om overordnede planer og nasjonale føringer

Veiledning til ROS-analyse. PDF document ODT document  Dette kan være et eget dokument, eller innarbeides som et kapittel i planbeskrivelsen. Malen er en forenklet versjon for å sikre at analysen har et minimumsinnhold som kan oppfylle gjeldende nasjonale krav til samfunnssikkerhet i arealplanlegging.  I tillegg til å identifisere mulige hendelser, er det viktig at analysen også identifisere mulige tiltak og dokumenterer sammenhengen mellom reguleringsplanforslaget og analysen. 

Veiledning til kapittel om naturmangfold

Veiledning til utforming av kapittel om naturmangfold når det ikke er registrerte arter eller naturmiljøer innen planområdet.

Arealplankart. Det henvises til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister på regjeringens «Plankartside». i tillegg til digitale plandata på gjeldende sosi-format, skal det leveres et arealplankart på pdf-format. For kjøp av digitale kartdata til bruk i utarbeidelsen av plankart, henvises til kommunens kartportal.

Kommunens planseksjon bistår med råd og veiledning undervegs i arbeidet med planforslaget.

Komplett planforslag sendes elektronisk til postmottak@ringsaker.kommune.no 

Leveranse av plandokumenter

Det er kun dokumentet med reguleringsbestemmelser som skal ha Ringsaker kommunes logo på. Øvrige plandokumenter skal ikke merkes med kommunens logo. Oppsummering av innspill til varsel om oppstart med tilhørende kommentarer skal ikke legges inn i planbeskrivelsen. Dette skal leveres som et eget dokument.

Leveranse av digitale plandata. Plandata leveres digitalt på gjeldende SOSI-format og skal følge kravene beskrevet i Kart- og planforskriften kapittel 3, Fremstilling av arealplan. Se Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister på regjeringens «Plankartside»

3D-modell. I aktuelle prosjekter vil kommunen kreve 3D modell av planlagte tiltak. Det er utarbeidet en kravspesifikkasjon for dataleveransen

Kommunale retningslinjer og bestemmelser

Behandling av reguleringsplanforslag

Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker fra komplett planforslag er mottatt i kommunen til saken legges fram for 1.gangs politisk behandling.

Offentlig ettersyn

Rådmannen lager saksframstilling til politisk behandling i planutvalget. Planutvalget gjør vedtak om offentlig ettersyn og høring. Kommunen tilskriver grunneiere, berørte parter og høringsinstanser og kunngjør offentlig ettersyn i avis og på kommunens internettsider. Det settes en frist, minimum 6 uker, for å avgi merknad til planforslaget.

Kopi av eventuelle merknader til planforslaget oversendes forslagstiller for kommentering. Eventuelle endringer innarbeides i planen. Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Vedtak av reguleringsplan

Rådmannen lager saksframstilling for politisk behandling i planutvalget og kommunestyret. Kommunestyret vedtar planen. Kommunen kunngjør vedtaket ved brev til berørte parter og høringsinstanser, annonse i avis og på kommunens internettsider.

Klage

Klagerett følger av plan- og bygningslovens bestemmelser.

Gebyr for behandling av private planforslag

Gebyrregulativ se private forslag til reguleringsplan