Parkering, skilt og reklame, fjernvarme, utbyggingsavtaler, leke- og uteoppholdsarealer mm

Kommuneplanens arealdel 2022-2026 har bestemmelser og retningslinjer med vedlegg vedtatt 21.12.2022.

  • Parkeringsbestemmelser, vedlegg 1
  • Bestemmelser om skilt og reklame, vedlegg 2
  • Bestemmelser om tilknytningsplikt for fjernvarme, kap. 1.6 og vedlegg 3
  • Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale, kap. 1.3
  • Retningslinjer for regulering av veger og grønne områder, vedlegg 5
  • Bestemmelser om leke- og uteoppholdsareal, se kap. 1.9

Estetiske retningslinjer

Ringsaker kommunestyre vedtok 23.5.2007 retningslinjer for estetikk og byggeskikk

Se retningslinjene her

Brann og utrykning i arealplan og byggesak

Det er utarbeidet en interkommunal veileder for kommunene på Hedmarken. Denne gjelder også for Ringsaker kommune og gir veiledning om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Veilederen tar bl.a. for seg krav til framkommelighet og oppstillingsplass for brannbiler.

Se veilederen her

Renovasjon

Sirkula har utarbeidet veiledningsmateriell for planlegging og utforming av renovasjonsanlegg.

Se veiledningsmateriell her

Retningslinjer for kommunale veger og gater