Parkering, skilt og reklame, fjernvarme, utbyggingsavtaler, leke- og uteoppholdsarealer mm

Kommuneplanens arealdel 2022-2026 har bestemmelser og retningslinjer med vedlegg vedtatt 21.12.2022.

  • Parkeringsbestemmelser, vedlegg 1
  • Bestemmelser om skilt og reklame, vedlegg 2
  • Bestemmelser om tilknytningsplikt for fjernvarme, kap. 1.6 og vedlegg 3
  • Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale, kap. 1.3
  • Retningslinjer for regulering av veger og grønne områder, vedlegg 5
  • Bestemmelser om leke- og uteoppholdsareal, se kap. 1.9

Estetiske retningslinjer

Ringsaker kommunestyre vedtok 23.5.2007 retningslinjer for estetikk og byggeskikk

Se retningslinjene her

Brann og utrykning i arealplan og byggesak

Det er utarbeidet en interkommunal veileder for kommunene på Hedmarken. Denne gjelder også for Ringsaker kommune og gir veiledning om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Veilederen tar bl.a. for seg krav til framkommelighet og oppstillingsplass for brannbiler.

Se veilederen her