Parkering, skilt og reklame, fjernvarme, utbyggingsavtaler, leke- og uteoppholdsarealer mm

Retningslinjer for veg og gate

Ringsaker kommune har vedtatt egne retningslinjer for utforming av veg og gate, også kalt vegnormal.

Se retningslinjene her

Estetiske retningslinjer

Ringsaker kommunestyre vedtok 23.5.2007 retningslinjer for estetikk og byggeskikk

Se retningslinjene her

Brann og utrykning i arealplan og byggesak

Det er utarbeidet en interkommunal veileder for kommunene på Hedmarken. Denne gjelder også for Ringsaker kommune og gir veiledning om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Veilederen tar bl.a. for seg krav til framkommelighet og oppstillingsplass for brannbiler.

Se veilederen her