Ofte stilte spørsmål

Taksten

Taksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal ikke overstige eiendommens omsetningsverdi ved fritt salg. Skattetakstnemda vedtar skattetaksten.

Kvadratmeterpris

Skattetakstnemnda har vedtatt at kvadratmeterprisen for boliger og fritidsboliger skal være kr 12 500 fra 1.1.2018, og garasje, uthus mv. har en kvadratmeterpris på kr 2 500 pr. m2.

Taksten stemmer ikke med likningsverdien på huset mitt?

Takst og ligningsverdi er ikke det samme. Taksten er til beregning av eiendomsskatt til kommunen og ligningsverdien er for å beregne formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke den taksten kommunen fastsetter ved beregning av eiendomsskatt, når de fastsetter ligningsverdi.
 

Taksten er altfor høy, dette syns jeg er urimelig. Er det noe som er feil?

Taksten skal ikke overstige omsetningsverdien på eiendommen din. Hvis du er overbevist om at taksten er høyere enn reell omsetningsverdi har du full mulighet til å klage. Viser det seg at taksten er reell, eller i verste fall for lav, vil dette vurderes på nytt. Klageren kan da ende opp med en høyere takst.
 

Bunnfradrag

Fra 01.01.2021 gis det ikke lenger bunnfradrag for boliger og fritidsboliger.
 

Hva er eiendomsskatten?

I 2024 er skattesatsen 4,0 promille.

Fra 01.01.2020 er det vedtatt endringer i eiendomsskatteloven som medfører at eiendomsskattetaksten, for boliger og fritdsboliger, skal reduseres med 30 % før ev. bunnfradrag trekkes fra og eiendomsskatten beregnes.

Fra 1.1.2021 er det vedtatt endringer i eiendomsskatteloven som medfører at det ikke blir sendt ut faktura for eiendommskatt på eiendommer hvor  eiendomsskatten er mindre enn 300 kr pr. år.


Når kommer regninga?

Eiendomsskatten kommer 4 ganger i året, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.


Faktura

På fakturaen er promille oppgitt og grunnlaget som eiendomsskatten beregnes av. Grunnlaget = Eiendomsskattetakst - 30 % av eiendomsskattetakst


Områdefaktor/eiendomsskattesone

Eiendommens beliggenhet i kommunen vil påvirke omsetningsverdien for eiendommen.
Det er derfor fastsatt ulike områdefaktorer for ulike deler av kommunen til hjelp for verdifastsettelsen. Det er tatt hensyn til områdefaktoren før taksten beregnes.


Nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg

Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar som er gjeldende ved en justering av taksten. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i takstgrunnlaget 1. januar året etter at byggingen er ferdig. Får du ny takst på eiendommen din vil du bli orientert om dette i eget brev. Her vil du også bli orientert om bla. klageadgang.


Bygninger som er revet

Dersom hele/deler av bygninger er revet, slik at det bygningsareal som ligger til grunn for taksten/skattegrunnlaget er endret skal også eiendomsskatten endres. Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar i skatteåret som er gjeldende ved omtaksering av eiendommen. Dette betyr at areal som blir revet skal fanges opp når det er søkt og gitt ferdigattest for rivingen. Hvis du mener at revet areal fortsatt er med kan dette skyldes at du ikke har fått ferdigattest. Riving er søknadspliktig etter plan og bygningsloven og når rivingen er gjennomført må du søke om ferdigattest.


Betaling av mottatt faktura

Dersom du ikke klarer å betale fakturaen må du ta kontakt med kommunens økonomiseksjon før fakturaen forfaller til betaling.

Retningslinjer for bolig- og fritidseiendommer, landbruks- og næringseiendommer

Det er utarbeidet retningslinjer for bolig- og fritidseiendommerlandbrukseiendommer og næringseiendommer.

Eiendomsskattesoner

Kommunen er inndelt i ulike eiendomsskattesoner.

Vedtekter

Kommunestyret har vedtatt vedtekter for eiendomsskattetakseringen.

Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen. 

Eiendomsskattetakster og liste over utlignet eiendomsskatt

Liste over eiendomsskattetakster er i medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29, er lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker fra 28. februar.

Lista finnes i papirversjon på servicesentrene i Moelv og Brumunddal. Listene er de samme som de elektroniske her:

Eiendomsskattetakster 2024

Fritak §5

Delvis fritak §5

Fritak §7

Delvis fritak §7

Eventuelle klager sendes på mail til eiendomsskatt@ringsaker.kommune.no eller Ringsaker kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 64, 2381 Brumunddal innen 20.04.2024.

Klage

Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut. Klagefristen i 2024 er 20.04.2024.

En klage kan medføre at eiendomsskattetaksten vil bli vurdert på nytt for eiendommen. Vi gjør oppmerksom på at vurderingen i enkelte tilfeller også kan medføre at taksten blir høyere. 

Klagen sendes til eiendomsskatt@ringsaker.kommune.no eller per post til: 

Ringsaker kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 64
2381 Brumunddal