Søknad om utslippstillatelse

Det må søkes om utslippstillatelse både ved etablering av nytt avløpsanlegg, ved rehabilitering eller ved vesentlig økning av eksisterende utslipp. Det er også utarbeidet en veiledning, som er nyttig å gjennomgå for deg som skal søke. 

Veiledning

For å få et godkjent avløpsanlegg må det sendes inn utslippssøknad  (kommunens eget søknadsskjema om utslipp av avløp i spredt bebyggelse). Det er viktig at nødvendig vedlegg følger med. Å bygge eller rehabilitere et avløpsanlegg, er samtidig en byggesak. For prosjektering og utførelse gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven §20-1. 
Les denne søkeveiledningen før du fyller ut skjema. Du kan også finne mer informasjon på www.avlop.no

Hvem har søknadsplikt?

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).


Hva må du gjøre i god tid før du søker?

Du må lese "Forskrift om utslippsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Ringsaker kommune” for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann. Du må også undersøke om eiendommen ligger i et område hvor det er spesielle regler som gjelder. Er området regulert står det vanligvis noe om vann og avløp i reguleringsplanbestemmelsene.

Ta kontakt med en konsulent på avløp,  rørlegger eller annen fagkyndig som kan prosjektere en god løsning for din eiendom. Det kreves faglig godkjent kompetanse for å prosjektere og utføre et avløpsanlegg. Etter forurensningsforskriften er det krav til at enhver tiltakshaver skaffer seg bistand til å velge beste rensemetode og dokumentere rensegraden. Den fagkyndige er tiltakshaver/eiers representant og skal stå som ansvarlig for søknaden.

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Du/ansvarlig søker har plikt til varsle naboer og andre berørte. Er det lang avstand til nærmeste nabo kan varsling utelates, men dette må begrunnes i søknaden. Selv om avstanden til naboen er lang kan han allikevel ha interesser i området. Eksempelvis kan drikkevannskilder ligge skjult i grunnen eller så kan naboen planlegge å etablere en ny brønn i området. Det er du som søker som skal innhente all nødvendig informasjon. Varsel skal sendes ut med svarfrist på minimum fire uker. Du må selv sørge for å få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift)


Hva kreves av dokumentasjon?

Når du har fylt ut alle punktene på søknadsskjemaet og lagt ved alle nødvendige vedlegg har du en “komplett søknad”. Dersom du velger å utelate enkelte vedlegg oppført under pkt 4 i søknaden må du begrunne dette.


Eier av avløpsanlegg har ansvar for evt forurensing

Som eier av et avløpsanlegg er du ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget slik at forurensing kan forebygges.


Hjelp til utfylling av utslippssøknaden

Nummereringen refereres til de enkelte punktene i søknaden


1. Utslippsted

Oppgi full adresse med gårds- og bruksnummer for den/de eiendommen(e) hvor avløpsanlegget skal tilknyttes.

2. Søknaden om utslipp gjelder

Her skal du oppgi om tiltaket gjelder et nytt avløpsanlegg eller endring av eksisterende.  Oppgi hvilken bolig det er snakk om og om det er wc eller ikke. Spesifiser gjerne tiltaket.

3. Etter forskriften §§6 og 7 og foretatte undersøkelser, vil avløpet bli behandlet som følger

Etter at det er foretatt grunnundersøkelser skal du her  oppgi type renseanlegg som velges. Utslippet skal alltid infiltreres i stedlige jordmasser så lenge de stedlige jordmassene tillater det. Oppgi størrelsen på kammer og grøfter.  Anlegget må dimensjoneres etter antall pe (personekvivalenter). Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Som hovedregel beregnes utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett med 1 pe pr person.  Dvs at en “vanlig” boenhet skal beregnes for 5 pe.

4. Vedlegg som skal følge med søknaden til kommunen

A. Gjenpart av varsel til naboer og andre berørte parter (skjema 5155). Det er fire uker uttalefrist.  Skriftlige merknader skal gis til tiltakshaver eller ansvarlig søker som leverer disse videre til kommunen.  Med andre berørte parter menes f.eks friluftsinteresser. Det vil alltid være bedre å varsle èn for mye enn en for lite. Husk på at det er eier av avløpsanlegget som står ansvarlig for utslippet. Blankettene finner du på nettsiden til Statens bygningstekniske etat.
B. Eventuelle skriftlige uttalelser/merknader fra naboer eller andre parter. Har du mottatt skriftlige uttalelser/merknader til varselet skal dette vedlegges.
C. Kart, med bygninger, nytt avløpsanlegg/utslippssted, eksisterende avløpsanlegg, vegadkomst, drikkevannskilder i en 150 m sone rundt nytt avløpsanlegg. Målestokk 1:2000 eller 1:1000. Tegn opp hele avløpsanlegget inkludert rørgate på kartet.
D. Beskrivelse av den lokale forurensningssituasjonen, hydrogeologiske forhold og brukerinteresser. Brukerinteresser i tilknytning til utslippspunktet vil ha stor betydning for plassering og prosjektering av avløpsanlegget. Hvordan er jordsmonnet og er det fare for forurensning til f.eks vassdrag eller drikkevannskilde i området?
E. Ved jordinfiltrasjon: Dokumentasjon av infiltrasjonsevne, med synketest og/eller kornfordelingsanalyse. Grunnundersøkelser skal alltid gjennomføres og danne grunnlag for valg av avløpsløsning og dimensjonering.
F. Beskrivelse av teknisk renseløsning, dokumentasjon av rensegrad.
G. For minirenseanlegg og våtmarksfilter kreves serviceavtale og resipientundersøkelse.
H. Plan og bygningslovens skjema for søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan, for både prosjektering og utførelse. Foretak som prosjekterer/bygger et avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Dersom det er 2 ulike aktører som søker ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) er det viktig at kommunikasjonen mellom disse er god, da anlegget skal bygges etter de retningslinjer som prosjekteringen viser. Se i lokal forskrift hva kommunen krever av kompetanse.
I. Tillatelse fra grunneier. Er eiendommen en festet tomt kreves det en skriftlig avtale med grunneier.


5. Underskrift og erklæring

Merk at ansvarlig eier/tiltakshaver skal undertegne søknaden. Ansvarlig eier skal innestå for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og at eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold. Søknaden skal også undertegnes av fagkyndig person (ansvarlig søker) med godkjent ansvarsrett innen fagområde.

 

Tilsynsgebyr for spredte avløpsanlegg