Olje/fettutskiller

Ringsaker kommune har en egen forskrift for olje/fettutskillere.

Påslipp

Virksomheter med avløpsvann fra produksjon eller lignende kan være pliktig til å rense eller på annen måte begrense skadelige stoffer. 

Bedrifter som har avløpsvann som på grunn av innhold og/eller mengde kan skape problemer på offentlig ledningsnett, renseanlegg, eller som kan føre til forringelse av slamkvalitet eller medfører fare for VA-virksomhetens personell, omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (oljeutskillere) og 15 A (påslipp ellers). Dette innebærer at enkelte virksomheter må rense avløpsvannet før det går til offentlig nett, for eksempel med oljeutskiller eller fettutskiller.

Kommunen setter krav til maksimumsverdier på en rekke kjemikalier, grunnstoffer og kvaliteter. Det er også satt maksimalverdier på næringsstoffer.

Sårbare abonnenter

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen bør registreres som såkalte "sårbare abonnenter". 

Ringsaker kommune tar spesielle hensyn til sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Eksempel på sårbare abonnenter

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du registrere adressen din som sårbar abonnent.

Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post.

 

Forurenset grunn – grunneiers ansvar

Det er grunneier som har ansvar for å undersøke om grunnen er forurenset.
 

 • Det er også eiers ansvar å få kartlagt hvilket omfang forurensningen eventuelt har, og hvilke konsekvenser forurensningen har for miljøet.  
   
 • Dersom undersøkelser viser at det er forurensning i grunnen, må det tas flere prøver for å kartlegge eventuelle konflikter mellom brukerinteresser og miljøhensyn. 
   
 • Dersom grunnen er forurenset, skal det lages en tiltaksplan som gir oversikt over planlagte tiltak. Denne planen skal godkjennes av kommunen. Selv om kommunen har godkjent planen, er det grunneier som har ansvaret for at tiltakene som utføres er tilstrekkelige og i samsvar med lovverket. 

Mer om dette kan du lese i Forurensningsforskriften kap.2.

 

Dette gjelder etter oppstartet arbeid på stedet

 • Hvis det først oppdages forurensning i grunnen eller mistanke om forurensing etter at arbeidet i grunnen har startet opp, skal alt arbeid på stedet stanses straks. Dette for å unngå at forurensningen kan spre seg videre i terrenget. 
   
 • Grunneier har plikt til å gjennomføre undersøkelser av terrenget i henhold til lovverkets § 2-4. Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, inntrer pliktene etter § 2-5 og § 2-6.
   
 • Plikten til å stanse arbeidet etter denne bestemmelsen gjelder ikke tiltak som er nødvendige for å redusere eller stanse forurensning eller fare for dette. 
   
 • Sjekk om det er registrert forurensning på den aktuelle eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase

 

Spørsmål angående forurenset grunn kan rettes til teknisk drift på e-post postmtk@ringsaker.kommune.no