Olje/fettutskiller

Ringsaker kommune har en egen forskrift for olje/fettutskillere.

Påslipp

Virksomheter med avløpsvann fra produksjon eller lignende kan være pliktig til å rense eller på annen måte begrense skadelige stoffer. 

Bedrifter som har avløpsvann som på grunn av innhold og/eller mengde kan skape problemer på offentlig ledningsnett, renseanlegg, eller som kan føre til forringelse av slamkvalitet eller medfører fare for VA-virksomhetens personell, omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (oljeutskillere) og 15 A (påslipp ellers). Dette innebærer at enkelte virksomheter må rense avløpsvannet før det går til offentlig nett, for eksempel med oljeutskiller eller fettutskiller.

Kommunen setter krav til maksimumsverdier på en rekke kjemikalier, grunnstoffer og kvaliteter. Det er også satt maksimalverdier på næringsstoffer.

Sårbare abonnenter

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen bør registreres som såkalte "sårbare abonnenter". 

Ringsaker kommune tar spesielle hensyn til sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Eksempel på sårbare abonnenter

  • Alders og sykehjem
  • Frisører
  • Hoteller
  • Leger/medisinsk
  • Næringsmiddelindustri
  • Renserier/vaskerier
  • Restauranter/spisesteder
  • Skole/barnehage
  • Sykehus
  • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du registrere adressen din som sårbar abonnent.

Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post.