Fakturering

Ringsaker kommune fakturerer en gang i kvartalet. Ønsker du månedlig fakturering av 
kommunale eiendomsavgifter kan du be om det i skjemaet under. 

Viktig informasjon:

  • Mulighetene for månedlig fakturering gjelder bare boligeiendommer.
  • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. mars og 31. mai, vil få månedlig faktura fra og med juli. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. juni og 31. august, vil få månedlig faktura fra og med oktober. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. september og 30. november, vil få månedlig faktura fra og med januar.
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. desember og 28.(29.) februar, vil få månedlig faktura fra og med april.
  • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
  • Månedlig faktura har i hovedsak forfall den 20. hver måned. Dette kan avvike i starten på året på grunn av godkjenning av eiendomsskattetakster. Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura må det gis beskjed om dette til kommunens servicesenter. 
  • Kvartalsvis faktura har forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Digitale postkasser

Hvis du ikke lenger mottar papirfakturaer fra Ringsaker kommune, går de automatisk til en digital postkasse. Du kan ha en digital postkasse, uten å ha opprettet en selv.

Ringsaker kommune fakturerer mot digitale postkasser på kunder som ikke har annen digital mottaker fra før. Systemet vårt vasker mot Difi sitt register over alle som har digitale postkasser. Difi har orientert oss om at Danske Bank og Nordea har opprettet E-boks postkasse på alle sine kunder. Får du ikke papirfaktura fra oss, bør du sjekke om du har fått faktura i  digital postboks, E-boks eller DigiPost.

Dersom du er kunde i Nordea eller Danske Bank, og ikke vil ha E-boks, kan du henvende deg på telefon 22 89 85 04 for å slette denne. Du kan kontakte Difi på tlf. 800 30 300 for å reservere seg mot elektronisk post 
fra det offentlige. Gjør du dette, vil du heller ikke få skatteoppgjøret elektronisk i Altinn.

 

Grunnlaget for gebyrer

Årsavgift for vann og kloakk betales etter målt vannforbruk, samt et fast abonnementsgebyr. Vannmåleravlesningskort eller SMS varsling sendes ut hvert år i november/desember til alle eiendommer som har montert vannmåler(e) i Ringsaker. Avlesning kan også gjøres på internett.

Anført avlesningsstand utgjør beregningsgrunnlaget for vann-/kloakkavgift. Dersom avlesningsstanden ikke blir innrapportert vil eiendommens forbruk bli stipulert ut fra forrige års forbruk.
Vann- og kloakkavgift betales i fire årlige terminer. De som ønsker det kan få månedlig faktura.(Gjelder kun boligeiendommer)

Spørsmål vedrørende måleravlesning, regninger og lignende tas opp direkte med Ringsaker kommunale servicesenter. Nye tilknytninger, endringer av det tekniske opplegg og lignende tas opp med autorisert rørlegger.

Forskrift om vann og avløpsgebyrer ligger på Lovdata.

Gebyrøkningen 2023

De kommunale tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing leveres etter selvkostprinsippet. Det vil si at abonnentene må betale det det koster kommunen å levere drikkevann, rense avløpsvann og håndtere avfallet. Kommunens kostnader med å produsere tjenestene har blitt dyrere. Dette medfører også økte gebyrer.

Selvkostprinsippet sier også at kommunen ikke har anledning til å tjene penger på tjenesten. De økte gebyrene i 2023 er i hovedsak økte rentekostnader, dyrere strøm, drivstoff og annet materiell. Innen vann og avløp er det behov for økte investeringer blant annet på grunn av strengere krav fra staten. Dette bidrar også til økte kostnader, og dermed økte gebyrer.

Hvorfor får de med lavt forbruk større økning?

Kostnadene innenfor vann- og avløpsområdet kan grovt sett deles i to. Den ene er en fast avgift knyttet til drift og vedlikehold. Utgiftene her er de samme uavhengig av hvor stort eller lite forbruket til den enkelte er. Den andre delen er knyttet til forbruk. Det er med andre ord ikke slik at utgiftene for kommunen begynner å løpe når noen åpner ei kran eller trekker ned på toalettet. En stor andel av utgiftene for kommunen er faste. Det koster like mye å sørge for rent vann i springen til de som bruker lite vann som til de som bruker mye. Dette må reflekteres i gebyrene i større grad enn det har gjort til nå, derfor øker fastleddet mer enn forbruksleddet. Fastleddet øker like mye for alle. Hos de med stort forbruk vil økningen i fastleddet gi en prosentvis lavere økning på den totale vann- og avløpsregninga enn for de med lavt forbruk, eksempelvis hytter.

Priser

Vann- og avløpsgebyrer finner du i prisregulativet på denne siden under «Avløp».